ChatGPT မှ GPT ဆိုတဲ့ အသုံးပြုသူ့အမည်များသည် ဘာသာစကားများတွေအားဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း ဆက်စပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။

အပြင်းအဆင်း အကြံပြုခွင့်နှင့် သက်ဆိုင်သော စာဖတ်ကြောင်းတွင် ကွန်ပျူတာတစ်ခုကို အသုံးပြုလိုပါက ချက်နှစ်သင့် ChatGPT အဖြစ်သုံးစွဲရေးသားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သင့်အသုံးပြုသူများအားဖြင့် ချက်ချင်းများကို ပြောင်းရန် GPT (Generative Pre-trained Transformer) သက်ဆိုင်ရာ နည်းလမ်းကို ChatGPT တွင်ဘယ်လို သုံးစွဲခြင်းတွေ ဖော်ပြပေးရန် အတွက် ဒီဇိုင်းအားဖြင့်မြင်နိုင်ပါသည်။

သင့်အောက်က GPT အကြောင်းကိုလိုက်နာကြပြီးနောက် အကောင်းဆုံးအောက်ပါလာမယ့်အချိန်နဲ့ အထူးသဖြင့် ပိုမိုသိရှိလိုသောအခါများကိုပြောပြပေးနိုင်ပါပြီ။ နောက်ဆုံးအကြောင်းကိုဖြည့်စွက်ရန်နည်းလမ်းတွေကိုလည်းသွားပါမယ်။

GPT ဆိုတာ ဘာကြောင့်သွေးလေ့လာလိုပါသလဲ။

GPT သည် (Generative Pre-trained Transformer) ဟာ OpenAI ကိုသာဖွင့်ထားပြီး၊ လူမှုကြိုက်များအတွက် နေရာအကျိုးတွင်ဖန်တီးကျွက်ထားသော လက်ကွက်များကို သိမ်းဆည်းဖို့အတွက်သုံးစွဲသည်။ ဤမှတ်ပုံမှာ transformer ကိုအသုံးပြုသူတွေကို လူနာဖြင့်ဖန်တီးပေးတဲ့အခါ စာကြောင်းတစ်ခုရှိသည်၊ GPT သည်၊ လူမှုကြိုက်များအတွက် သဘောထားပြီးသော ဆက်စပ်ကို fine-tune လုပ်နိုင်ပြီး သုံးစွဲနိုင်သည်။ GPT တို့ကို ကျွန်တော်တို့ကို chatbot တစ်ခုအဖြစ်သုံးပေးစွမ်းသည့် ChatGPT သည် အသုံးပြုပုံတံဆိုရင်းလဲဖော်ပြပါသည်။ လက်ကွက်တစ်ခုလုံးတွင် Reinforcement Learning from Human Feedback (RLHF) ဆိုတာကိုသုံးပြီး အသုံးပြုသူတစ်ဦး၏ လုပ်ငန်းကိုမျှော်လွန်နိုင်သည်။

GPT transformer သည်နေရာမှာ စကားလုံးတစ်ခုဖြစ်သော ဘာသာတန်းဖြစ်စေရန်အတွက် ၀င်ရောက်လာသည်။ စကားလုံးတစ်ခုဖြစ်အောင် ChatGPT အဖြစ်သုံးသပ်ပါတယ်။ အိုတစ်ခုတည်း San Francisco မှာပါတဲ့ AI ကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီး OpenAI သည် GPT နဲ့ အခြားဘာသာတန်းများကို GPT-3 နဲ့ DALL-E 2 အဖြစ်တည်းဖြင့် ယခုကုမ္ပဏီ၏ အခြေအနေအားဖြင့် နိုင်သော လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ပါတယ်။

အဆိုပါ GPT အောက်ကြည့်ရှုရန်လိုသောကြောင့်

ခေါင်းစဉ်တိုင်းပြုလွှာတွေတွေကို ဖြန့်ဝေပြီးတော့ GPT OpenAIရဲ့ ဘာသာရေးအချိန်ကို တိုက်ပြီးသည်။ GPT-1, GPT-2, GPT-3, GPT-3.5, နှစ်မျိုးပြုလွှာတွေနဲ့ GPT-4 ဖြစ်သည်။

  • GPT-1 သည်အသုံးပြုသော နိုင်ငံရှိ NLP လုပ်ငန်းများကို အဖွဲ့တစ်ခုအနေနှင့် အသက်မွေးမလိုများကို ဖျော့သိမ်းနိုင်သည့် စကားလုံးကို သုံးစွဲထားသည်။
  • GPT-2 သည် 1.2 သစ်သည်းများပါဝင်သော ဝီကူးထင်ရှိသည့် transformer-based တန်ဖိုးဖြင့် 6 သစ်သည်းကြားလာသည့်စာသားတစ်ခုဖြစ်သည်။
  • GPT-3 က 175 သစ်သည်းဖြင့် parameter တစ်ခုကို ထပ်တိုးတက်သည်၊ ကုသလိုလွန်း၊ စာဆိုတာနဲ့စာရင်းများဖန်တီးရန်၊ ဘာသာစကားအထိရေးဆွဲရန် နည်းလမ်းတွေ့ရှိသည်။
  • GPT-3.5 သည် GPT-3 ကိုပုံမှန်ကန်သည့် အမြဲကျပေးနိုင်သည့် အဆိုပါသည်။
  • GPT-4 က မတူကွင်းမြတ်ဖြစ်သည့်အတွဲတွင်လည်း text နှင့် ပုံဖြင့်အညွှန်းပေးသည် နှင့်အတူနောက် လူတိုင်းသော အထူးပြောဆိုချက်များကို ဖန်တီးရန်အတွက် multimodal ဖြစ်သည်။
  • အဆိုပါမှာ GPT က AI အတွက် အရမ်းနှင့် အကြောင်းကြားမှုတိုက်ရိုက်သည့် တိုးတက်ကို အာဏာပိုင်းထန်သိမ်းနိုင်သည်။

GPT-4 ဆက်တင်မြမောက်နှင့် ဘာကြောင့်သွားလား?

GPT-4 သည် Open AI ရဲ့ language model အခြေအနေပုံစံများကို သုံးနိုင်သည့်သင့်အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး လူငယ်မှုစနစ်တစ်ခုအတွက် အင်တာဗျူး ChatGPT Plus အတွင်း သုံးပြီးသားအတွက် ရရှိနိုင်သည်။ Bing ရဲ့ နောက်ဆုံးရွေးချယ်လိုပါကသင့်အနောက် ရှိပြီးသူတစ်ဦးအတွက်အသုံးပြုပုံအားအသိအမှတ်ပြုထားသော စုံစမ်း အချက်အလက်တစ်ခုနှင့် GPT-4 အဘို့ကြောင်း ကျွန်တော် chatbot ကိုပြုပြင်ထားသည့် ၊ သက်ဆိုင်ရာအဘို့ခြင်းနှင့် ပုံမှန်အသံပြုလုပ်နိုင်နိုင်မှုကို အခြေအနေများကိုပိုနေစရာများဖြင့်ပြောင်းလဲစွာသိရသည်။

ဂိမ်းမျှအကြောင်းက GPT-3.5 ကနေ အသံုးပြုမှုလုပ်နေသော ပုံစံပုံစံကို စာသားအသစ်ပြောင်းနေသည်မှာ GPT-4 ကနေ မည်သူမျှ စာသားတစ်ခုခုပေါ်မှာ ပုံဖြင့် စာသားအင်တာကို ရေးသားနိုင်ပါသည်။ GPT-4 သည်နောက်ဆုံးပေါ်လာသော အကြောင်းအရာကို အကြံပြုသူများအားလိုအပ်သည့် ဖော်ပြချက်များကို လက်ခံပေးနိုင်ပါသည်။ အထက်ပါ GPT-4 သည် အက္ခရာတွင် ၂၅,၀၀၀ စာသား အကြောင်းဆုံးပေါ်လာသော်လည်း ပြုစုမှုကို ကျဆုံးနိုင်ပါသည်။

အရပ်ဘက်အရေးမြှောက်ခြင်း

GPT နှင့်အထက်မှာ GPT-5 ရင်ဆိုတဲ့ အရာကြီးကိုပေါ်မှာပါတယ်။ ဘာလိုရှိတာလဲဆိုတာကိုစုပေါင်းတင်ရောက်လာတဲ့မှတ်တမ်းအရေအတွေများအားလုံးကိုအားလုံး AGI training လုပ်ရောက်ပေးနိုင်ပါသည်။ နောက်ထပ်မှ ၂၀၂၃ အဆင့်သတ်ဖြင့် GPT-5 အားကြည့်ရှုရန်ဖြစ်ပါသည်။

OpenAI မှ GPT-5 အသစ်တို့သည် အသက်တိုးတာပေါင်းစဉ်ပေးနေသည်။ GPT-4 အတွင်း၌ ပါတီကမ်းသည့်နေရာမှန်ကန်မြင်ကြားနေသောကြောင့် GPT-5 သည် ပြည့်စုံတဲ့ အရမ်းအသားများဖြင့် ထိန်းချုပ်ကိုလက်ခံပေးမှာဖြစ်သည်။ GPT-5 အားလုံးသည် GPT နှင့်ပတ်သက်ပြီး အဆင့်မြင့်သောအရည်အချင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။

AI တွင် GPT ဆိုတဲ့ အမည်ကို ဘာလို့ ထုတ်ကြည့်လို့ရှိလာသလဲ?

GPT သည် Generative Pre-trained Transformer တို့ တက်သင့်သော အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်သည်။

ဂီတ GPT ကြည့်ရင် ဘာလဲ။

ဤနှစ်သက်ရာကို သင်တန်းစားဖို့ အောက်ပါ Neural Network ကို အလုပ်လုပ်ထားပါသည်။ ဒီအတွက် ဒေတာထဲမှ (vast corpus of data) ရှိသော အိုကေလအရာများကို သီးခုနှစ်ရွေးချယ်ပါသည်။

ဆက်သွယ်လိုသောပုံစာများ

ပို၍ကြည့်ရန် >>