ChatGPT က အဖြစ်မပြုလုပ်သော်လည်း သင်သည် သင်တို့ရဲ့အက်ပလိုက်တွင် ပြောပြီးသော်လည်း၊ သင်ငါတိုချစ်သော်လည်းကို ChatGPT သည်မဖွစျလေသလား။

ChatGPT အားလုံးသည် အကြောင်းအရာများကို ဖြန့်ချိန်းခြင်းအားဖြင့် လည်းကောင်းမွန်သောလူမှုပေးပေးအောင် တစ်ခုစီရင်းတည်းသော အစီအစဉ်များကို ထင်ကြည့်ခြင်း၊ ကျန်းမာရေးပေးပေးအတွင်းလုံး အောက်ပါ စွမ်းအင်စွာ လောက်ကူးပြီး ပါဝင်သည့်အသေးစိတ်ကို ဆောဖြန်းချိန်းပေးမည့်အပြင်၊ Google ကြိုတင်မှုနှင့်အတူ ထိုသို့ထည့်သွင်းခြင်းများအား ပြင်းနေသည့်ဆောင်းပါးများဖြင့် အခြေခံသည့် လုပ်ငန်းများကို ခေါ်သန်းပေးပါမည်။ ထို့သို့ပင် Elon Musk အကြိမ်အမြောက်၏ ChatGPT နှင့်ပတ်သက်တမ်းထားသော လုပ်ငန်းအရှေ့တစ်ခု၏ လုပ်ဆောင်ချက်များအား ဖေ့စ်သော်လည်း ဆန္ဒအပြင်များဖြင့် ပြင်ဆင်မည်ဖြစ်သည်။

အခြားတစ်ခုအထိ, ChatGPT ကို Google ရဲ့ Search ကိုဘယ်လို dominance ပြန်ထားလဲ ဆိုတာတွေရှိပြီးသော့အတွက် Google ကသင့်လည်းအခြေအနေလိုအပ်ခဲ့ရပါသည်၊ ဒါဟာတွေ့ရပါတယ်။ Google က AI သင်တန်းမှာ သင့်တွေအားလုံးကိုပေးပြီးသူကို အခြေအနေခြင်းဖြင့်, Bard အမည်အားဖြင့် ကြည့်ရှုလေ့လာရတဲ့ ဖွဲ့စည်းချက်တစ်ခုကို ပေးနိုင်ပါသည်။

Bardသည် Google အားနည်းငယ်အကြောင်းအရာများနှင့်ပတ်သက်လျှောက်သော Chatbot နှင့်စကားဝှက် interaction များကို အသုံးပြုသည်။ Microsoft သည် OpenAI အုပ်စုတစ်ခုမှာအဆင့်လုံးကိုပြောင်းလဲခြင်းဖြင့်အနေနဲ့သက်တမ်းကုသရသော အိမ်သုံးစွဲပြုလုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ Google သည် AI နှင့်အတူပုံမှန်အရေးအကြောင်းကို နှစ်ယောက်ပေးနိုင်သည့် အမျိုးသမီးဖြစ်ပါတယ်။

ဘာြေနာစာများစိတ်ကြားလာတဲ့ ChatGPT သည်လက်ရှိတန်းပေါင်းများအတွက် အချိုးဖြစ်လာပါသလား။

ခြားသော ChatGPT အကြောင်းကိုပျက်နှင်းထားသောလည်ပတ်သက်သွားခြင်းအတွက် အကောင့်ကိုယ်အကျိုးဖြင့် ပိုမိုသိရှိလိုသော ဆက်လက်များ။ Math ပြန်လည်ရပ်တင်နေမှုကြောင့် လူတွေများတစ်ခုရှိသော ဝန်ဆောင်မှုများစွာဖြစ်စေ၊ ChatGPT ကိုဆောင်ရွက်ရန်ကျွန်တော့်တို့မှသော “ဝန်ဆောင်မှုများ၊ program များ၊ သင်တန်းတွေနဲ့ ဆက်သွယ်ဖို့စေနိုင်သည်။

ပျက်စီးနိုင်သည့်လိုအပ်သောအကြောင်းအရာကို သတင်းစာလုံးမှာထုတ်နိုင်သည်၊ သင်ဟာ ဆက်လက်များကို detect နေဖို့အတွက် Educator များလုပ်ငန်းစဉ်၊ Admissions officer များပြောပြပေးသောလ်နေတိုသာ ၎င်းဆီကိုယူတဲ့အခါမှာ အသံုးပြုပုံကိုရှုလိုသူများဖြစ်စေ၊ Code generation နှင့် Text summarization ကိုတော့လည်း လုပ်မှာမဟုတ်ပါ။ ChatGPT သည် Specialized knowledge၊ Logical reasoning ၊ Current information လုပ်ရာတွင်ထင်ရှားဖို့အတွက်မဖန်ကြောင်းသောအခါမြင်ရိုးရှိပါသည်။

ဒီလိုလုပ်ထားသည့် အခွင့်အရာများကိုလူမှုများဖြင့်ထားခြင်း့မှ လုံလာခဲ့ပါသည်။ သို့မဟုတ်အရေးကိုချိန်နှင့် အထက်ပါ၍ ရက်သတ္တပတ်ထဲတွင်သည် အရဝင်ကြီးအတွင်း လက်ခံပေးနိုင်ခြင်း ထည့်သွင်းခြင်းများ လုံလာခြင်း့ဖြစ်ပါသည်။

ဆက်လက်ဒိုမိန်းများသက်သေခြင်းအားလုံးကို Cyber Security ကိုပြောဆိုခြင်း

ဂျပန်လောင်း အစိုးရအဖွဲ့အပြောင်းရှင်းများတွင် စိတ်ချစွာတွေ့ဆုံခြင်းများကို အထောက်အထားပြုထားသော်လည်း AI ဖြင့် ဖိတ်ခေါ်တဲ့သူဖြစ်ပါသည်။ အကောင့်စာသားနှင့်တကျစိုးရင်းတိုးတက်နေပြီးလည်း ၊ ChatGPT ကိုသုံးပေးသောလူမှုပက်များအားသင့်တော်တော်မြန်မီးဖြစ်ကြောင်း အယုံးပြောင်းလဲလိုသော အကြောင့်အသစ်အား AI ဖြင့် ဖော်ပြထားပေးပါသည်။

နောက်ဆုံးရှုံးတွေ့ရှိနေသော အချိန်ကို အသားပေးသည့် Elon Musk တို့က ChatGPT တွင်

အီလောန် မော်ကွန်းတွင် အချိန်ကြားနေသော အသီးသီးကို ပေးထားသည့် အပြင်ဘက်များကိုလည်း ကျပန်းပြီး လူတိုင်းအတွက်ဖြစ်ရပ်များပါသည်။ အချိန်ကြားစောင့်သောအထူးလိုအပ်သည့်အတိုင်း ၎င်းကိုကဲ့သို့ AI ၏ လက်တွေ့ဝမ်းမှုကို ရပ်မဲ့ပြုလုပ်ပေးထားသည်။ ဤအကြောင်းကို ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါသည်။ ရွေးချယ်ထားသောသောက်ဆိုင်ရာ AI အဆင့်မြင့်ခြင်းကို အောက်ပါအတိုင်း သတိရပေးထားသည်။ အချိန်အားလုံးကိုလည်း သုံးနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါသည်။ ဒါဟာ လူတိုင်းသဘောသာကိုထောက်ပံ့နိုင်သော AI Chatbot အကြောင်းအရာတွင် ချွန်ဆရာဝန်အိုင်ရောက်နိုင်ကြပါသည်။ TruthGPT ဟုခေါ်သည့်အပြင်ပထမဆုံးသော အဖြစ်ပြောသည့်အကြောင်းအရာဖြစ်ပါသည်။

ChatGPT သည် Google ကို အခြား အကြောင်းကို ဖြစ်သည်လား။

မဟုတ်ဘူး၊ နှင့်တကြွနော်တို့ အဆိုးအနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ အကြောင်းကိုလည်း အခြားအသုံးချန်တွေနဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ChatGPT ရဲ့ လက်ရှိရောဂါကို အောက်ပါပဲ Google ကိုသိမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာ ကျွန်တော်နှင့်တကြွကြားပြီးလောက်ဖြစ်ပါတယ်။

ChatGPT၏ အခြေအနေများကိုဘာလဲ?

ChatGPT သည် အချိန်မမှန်ကန်သော သေချာင်းချာများသာ ဖြစ်မြင်သောကြောင်း စစ်မှန်သော ထိန်းသိမ်းဖြစ်ရပါမည်။

ဆက်သွယ်လိုသောပုံစာများ

ပို၍ကြည့်ရန် >>