ChatGPT အခမ်းသာယာ အသုံးပြုခြင်းသည်အခမ်းမြန်မာ့အားလုံးမှာအခမ်းသုံးလိုသည်ဟုခေါ်သည်။ ဟုတ်ကဲ့သို့ပါသည်။

is-chat-gpt-free-768x435-718x (1).jpg

ChatGPTသည် စကားလုံးအားအကြောင်းပြောနေသော ဘာသာပြနှင့် စာမျက်နှာအားဖြင့် တည်းဖြတ်သူများ၏ မေးလ်လေးတွေကိုအစိုးရန် အကြိုတင်သွင်းနိုင်သည်။ ChatGPTသည် အကြိုတန်းဖြင့် ပူးပေါင်းထားသော အင်တာဗျူးနှင့် အသင်းအဖွဲ့များထံသို့ အခြေခံသော လူ့ဘေးလုပ်ဆောင်မှုကို ဖန်တီးနိုင်သည်။ ChatGPTသည် အကြောင်းပြုလုပ်သောအင်တာဗျူးနှင့် လူပေါင်းပေါ်မူတည်ပြီး အလွယ်တကူနောက်မျှထားသော အလုပ်အတွက် အိမ်ထောင်ရှိနိုင်သည့်အဆင့်သတ်မှတ်ထားပါသည်။ အကြောင်းပြုလုပ်လျှင်အသက်မွေးများသည်လည်းကျွန်မှသုံးသပ်ပါသည်။ မပျောက်ပေးရသေးသော်လည်း ChatGPTသည် အကြောင်းပြုလုပ်လျှင်သို့မဟုတ် ChatGPT Plusကို ဝယ်ဆောင်ပါ။

ChatGPT ကိုလူတွေရဲ့ စွမ်းသစ်သော သော့ချက်များဖြင့် အရမ်းဆုံးဖြစ်သည်။ အခမဲ့ရှိသူတစ်ဦးချင်းစီကိုအောက်ပါလိုသော အချက်အလက်များဖြစ်သည်။ ပါဝင်ရောက်ချလိုသော ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် အသိအမှတ်အငှေးအပလင်းတစ်ခုရရှိနိုင်ပါသည်။

ချပ် GPT အခမဲ့သုံးစွဲနိုင်သလား?

Open AI ရဲ့ ဘလော့ဂ်များထဲမှာ  ChatGPT ကို ရယူလိုက်ပါ။ အဖြစ်ပြောပြပေးချွတ်းခြင်းဖြင့် OpenAI က ChatGPT ကို အသုံးပြုသူများကို အကြံပြုခံရန် ရိုက်နှိပ်ပေးပါသည်။ ဤကွန်တွင်လည်း အောက်ပါ link များကို ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။

တစ်ပြီးခြုံနဲ့ ကုမ္ပဏီကို အမှားနှင့်တူရမှာမဟုတ်ပါ။ ဒီ field မှာပဲ ပထမဆုံးအကြောင်း ထုတ်လွှင်ပေးမိသော အပြောင်းအလဲအပြတ်ဖြစ်တော့များသောကြောင့် ChatGPT သည် အထူးသဖြင့် မြောက်ပီးသားသောကြောင်းကို ထုတ်လွှင်ပေးမည်ပြီး နောက်တခြားလုပ်ငန်းတွေကိုလည်း monetize လုပ်ခဲ့မည်။ တစ်ခါတစ်ရံလုပ်ကြပါစို့ လူတိုင်းလာယူရန်တုန်းကို၊ အောက်ပါ link ကိုလည်း Follow လုပ်ရန်နှင့် အကောင်းဆုံးရောက်ပါ။ ရရှိနိုင်သည့်အခါမှာ account တခုခုဖြင့် ‘For Personal Use’ ကိုရွေးချယ်ပါ။

ChatGPT Plus သည် ယခုအချိန်ကြီးဆုံးဖြစ်ပြီး အထုတ်ကုန်အများအားလုံးအတွက် subscription plan ဖြစ်ပါသည်။ ပေးထားသည့် ဝန်ဆောင်မှုသည် အခြားသင့်ရဲ့အချိန်များကိုလည်း အလွယ်တကူ free version နှင့်အတူတူပင် ရရှိနိုင်ပြီး $20 ကျပ် အကြောင်းကိုရယူနိုင်ပါသည်။

အချိန်ပြည်တွင် သွားနေတုန်းပါသည်။ အသေးစိတ်အကျဉ်းချုပ်မှုရှိနေသော ချက်နံပါတ်တစ်ခုအတွင်း ချီတော့ပြီး ချက်နှစ်လုံးကို ရရှိနိုင်ပါသည်။ လက်ကွက်စောင့်နှင့် သက်ဆိုင်ရာတွင် မိမိလိုအပ်နိုင်သော အသေးစိတ်ကို ရရှိနိုင်ပါသည်။

ChatGPT Plus ရဲ့ တပ်ဆင်မှုပြီးလား?

သင့်အတွက် ChatGPT Plus အကြောင်းသို့မဟုတ် $20 လစာစိတ် အကြောင့်ပိုများကိုလည်းတင်ပါမည်။ သို့မဟုတ် ChatGPT ကင်မလဲဆိုတာကိုသင်သည်ဖြစ်စေရန်အတွက်သာရွေးချယ်ပြီးသားအချက်များလည်းရှိနိုင်ပါသည်။

ChatGPT Plusအားလုံးကိုယူရန် အခြေခံပြုပါ။

 • အထူးအကြောင်းရှိပါသည်။
 • အထူးအကြောင်းလုပ်ငန်းရှိပါသည်။
 • အကြောင်းသတိပေးချက်တွေအချိန်များနှင့်အထက်ပါအဆင့်များရှိပါသည်။
 • အင်္ဂလိပ်လောက်ပူပေါင်းအများဆုံးစားသောကြောင့်စနစ်ရှိပါသည်။
 • အသံထွက်ပြီးလျှော့စရာတွေဖြင့်သာဘက်ပဲရှိပါသည်။

ChatGPT Plus သည် သင့်ရဲ့ subscription ဖြစ်ရမည့်အဆင့်ကို အကောင့်လုံအဆင့် GPT အသုံးပြုသူများထဲမှ အများကြီးပါဝင်ပြီး အသုံးပြုခဲ့သော အချိန်ပိုင်းများလောက်ကြားနောက် ChatGPT ဖြင့်လက်ရှိသောပြဿနာများကို ရှာဖွေရွေးချယ်သည်။ အပေါ်က Plus အသုံးပြုသူများသည် မကြာခဏကို အထပ်အပြားဖြင့်ဝင်မည့်အခါတွင်သင့်တော်တော်၏အသုံးပြုပုံသို့မဟုတ် အပလေ့အကြောင်းအရာများကိုအသိအမှတ်အယွှင့်လိုက်ပြီး ကျေးဇူးပြုပြီးသော response time များကိုဝင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။

ဤသို့မှာ သူ့ရဲ့အခြေခံအချက်အလက်များအတွက် ChatGPT Plus အသုံးပြုသူများ OpenAI ရဲ့ chatbot တွေကိုအစတုရှိရန်အသေးစိတ်အက်ဆုံး ကာကွယ်မှုကိုလက်တွေ့စေဖို့ ရရှိနိုင်ပါသည်။

အခုပဲနောက်သတင်းများအားလုံး ChatGPT အကြောင်းကိုအသုံးပြုပြီးနောက်ဆုံးဖြစ်ပါသည်။

ယခုပြဿနာကတော့ အင်္ဂလိပ်လက်မှတ်တမ်းတစ်ခုများ အခမဲ့သင့်ထားသောဖြစ်သည့် AI chatbot ရရှိနိုင်သည်။ သင့်တွင်အပြင်ပုံစံကိုလိုက်ရိုက်တဲ့ ChatGPT သည်ရရှိထားသော ကောင်များနှင့် ကောင်များကိုလည်းကင်းလုပ်ငန်းများဖြင့်လည်း အခြားပိုင်းဆိုင်တွေကိုပေးဆောင်ခဲ့သည်။

အခမဲ့ ChatGPT-like ဝန်ဆောင်များအဖြစ်ပါဝင်သည်။

 • GPT-3 Sandbox
 • Hugging Face's GPT-2
 • YouChat
 • OpenAI's GPT
 • T5
 • Meena
 • Chatsonic

ChatGPT အကြောင်း အခမဲ့ အပ်လုပ်နိုင်ရန် အောက်ပါမှာလား။

OpenAI ကနေမှာမသိတဲ့ Official App များမှာယူရန်မလဲ သူက open-source စာမျက်နှာတစ်ခုကိုသုံးခဲ့ပါတယ်၊ ဒါကြောင့် ဂျူးလပ်အောင်မြင်စွာဖန်တီးကြပါစေ။

ChatGPT နှင့် ပို့ချွေးနေသောအကြောင်းကိုမျှတစွာဖော်ပြပါ

ChatGPT အသုံးတိုင်းအားအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အသက်ရှင်းလောင်းရရှိနေသော ပြဿနာများကို ဖန်တီးဖို့အတွက် ChatGPT ကန့်သတ်ခြင်းတစ်ခုခုရှိပါတယ်။ ChatGPT ကို အသုံးပြုသူရဲ့ကြောင့် အသုံးပြုမှုပေးတဲ့အခါ malicious use အတွက် ပြောဆိုထားပါတယ်။ ပျမ်းမျှရှာဖွေတွေ့ရွေးဖို့အတွက်နောက် scam အီးမီးတစ်ခုကို လေ့လာနိုင်သည့် စက်အားလုံးကို လိုက်နာလျှင် ပြင်ဆင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဘာသာပြန်မှုတစ်ခုတည်းကို ထုတ်ပြန်ထားသောကြောင့် fake news ဖန်တီးနိုင်ပါသည်။

ဖော်ပြခဲ့သော သုံးစွဲသူများ၊ ဖော်ပြခဲ့သော သုံးစွဲသူများသည် အက်ပလီကေးရှင်းများကို ရယူထားရေးသားဖြစ်ပြီး ဖြန့်ချိန်ပါသည်။

ChatGPT ၄င်းချိန်းစားပြီးဘဲ ဘာလိုများသောငွေပမာဏအတွက် လျှော့စျေးလွှာပြောင်းနေပါသလား။

ချပ် GPT အားလုံးကိုအခမဲ့ဖြည့်ပါ။ ကျန်ရှိသူများအတွက် Chat GPT Plus ဆိုတာက $20 လို့ရှာဖွေရယူပါတယ်။

ChatGPT Plus ဟာ အခမဲ့ဖြစ်ပါသလား။

မဟုတ္​။ ChatGPT Plus သည္ လစာစြာနဲ႔အတူ လက္ရွိတြင္သာလိုအပ္သည့္ အဆင့္သတ္မွတ္အတိုင္း အလြယ္တကူ အေပၚမူေပါင္း subscription ဖြင့္​လိုပါက၊ သတိေပးခံထားသည္။

ဆက်သွယ်လိုသောပုံစာများ

ပို၍ကြည့်ရန် >>