ချပိတ်တဲ့နေရာတွေကို ChatGPT OpenAI API ကိုသုံးပြီးသိမ်းဆည်းထားတဲ့နည်းလမ်း။ ဝန်ကြီးကိုဖယ်ရှားမှုများကိုထင်ရှားနိုင်အောင်၊ Sentiment Analysis မှာအရှေ့နဲ့အရှေ့များကို Business Insights ကိုအလွယ်ပေးနိုင်ရန်အတွက် Step-by-Step ဖြင့်အသုံးပြုထားတဲ့နည်းလမ်း။ Part 1

1_Xi5M-ZH4gciEN4KCTMxUAw.png ျဖင့္

ChatGPT ကိုသုံးရန် အကြောင်းအရာများ

ChatGPT နှင့်အခြေအနေတိုင်း GPT-4 ဟာလူကြီး အိုသေးစိတ် (Artificial Intelligence) ကိုသုံးသော အဖွဲ့ဝင်တိုင်းများတွင် နည်းလမ်းတစ်ခုလောက်သို့ လွယ်ကူစွာ Natural Language Processing နှင့်အထက်ပါ အဆင့်မြေပိုင်းကို လူတိုင်းအောက်မှာသုံးသင့်သည်။ GPT သည် "Generative Pre-trained Transformer" ဟူသောအမျိုးအမည်ကို အသုံးပြုနေသည့်တန်ဖိုးကိုကောက်ယူထားပါသည်။ အကြံပြုချက် (prompt)အရ အသုံးပြုနေသည့် အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ် စာကြောင်းထည့်ပြီး စာချန်နည်းပြုရန် (chatbot interface) သို့မဟုတ်အပြန်လည်း အဆင့်မြေပိုင်းများကို အကြံပြုသင့်ပါသည်။ မြန်မာလိုဖတ်ရန်အတွက် ၂မျိုး၏ application programming interface (API)ကိုအသုံးပြုမည်ကို အဆင့်သင့်သည်။ API key ကိုရယူထားရန်အတွက်သင့်တွင် အထောက်အကူပြုသိမ်းထားပါသည်။ ပိုမိုသော Input Data များတွင်လည်းအဆင့်မြေပိုင်းများ ရွေးချယ်ပြီး လိုအပ်သော AI များကို သုံးလိုပါက နောက်ဆုံး အခြေပဲ အသင့်ပြုသင့်ပါသည်။

ChatGPT ဆိုတာ ဘယ်လိုလုပ်ခြင်းလဲ။

ChatGPTသည် အင်္ဂလိပ် ပြန်လည်ချိတ်ဆက်သော အသက်ဝင်တဲ့အကြောင်းကို အုပ်စုဖြုတ်ကို သုံးကြပါစေ။ ဤအလိုအလျောက်၏ အလိုအလျောက်သည် အုပ်စုရှိ AIဝင်းကျင်ဖြစ်သော Natural Language Processing(NLP) algorithmsကိုသုံးပြီး အောက်ပါ inputကို သိရှိနိုင်သည်။ သင့်ရဲ့အချက်များကိုမျှ တောင်းဆိုခြင်းဖြင့် တက်ရောက်ခံစားခွင့်များကို လက်ခံနိုင်သည်။ ဤဆော့အက်တွင် ကျွန်တော်တို့အတွက်ပိုမိုလဲသုံးပါသည် ၊ အလွယ်တကူလုပ်ဆောင်သောအောင်မြင်ကိုရရှိနိုင်တော့ပါ။ ChatGPTသည် တနေရာရန်းစားခြင်း နှင့် မြန်မာလိုဖော်ပြသပေးပါစေ။ အပေါ်တွင်လည်း အနည်းငယ်အလိုက် တစ်ခုတည်းကို အပြင်းအလင်း သုံးနိုင်ပါသည်။ မိမိတို့သည် chatbot သို့မဟုတ် API interfaceများကို ခွဲခြားလေ့လာနိုင်ပါသည်။ အခြေခံကြောင်း အနည်းဆုံးသို့မဟုတ် အသင့်လိုက်တဲ့လုပ်ငန်းကိုလည်း ကိုယ်တိုင်လိုအပ်သည်။ ထို့ပြင် ချိတ်ဆက်မှုများ ၏အားလုံးကို Machine Learningဟုလေ့လာနိုင်ပါသည်။

သင့်ကွန်ပျူတာသည် အသေးစိတ်အတွက် ChatGPT ကိုသုံးပြီး သော့ချန်နည်းလောက်ပေးရိုက်နိုင်မည်သော သင်တန်းများဖြင့်လည်းအကြောင်းပြောဆိုချက်များကို ရောက်ရှိနိုင်ပါသည်။

သင့်ရှိသော အချက်အလက်များကို အကြောင်းပြုသွားပါသည်။ ယခု ChatGPT ကိုသုံးပြီး ၎င်း၏ဝန်ဆောင်မှုကို ပြင်ဆင်နိုင်ပါသည်။ အင်တွင်းသူများအတွက် AI များကို အသုံးပြုရန် ChatGPT သည် သင့်ရဲ့ကိုယ်တိုင် ငါးပြီးဖြစ်စေရမည့် အချက်အလက်အားလုံး၊ အခြားသူများမှထုတ်လုပ်မှု ၊ ဝန်ဆောင်မှုအားဖြင့် သြားလျှင် အသုံးပြုမှုကို အောက်ပါအတိုင်း မျှော်လင့်ပေးပါ။ သင့်ရဲ့ကဏ္ဍအား အသုံးပြုပြီး တစ်ခုခုကို အချို့အပြောင်း မှာရပါသည်။ အခြောက်ဆုံးရှိရမည့် ကဏ္ဍများကို ပိုမိုသိရှိနိုင်ပါသည်။ ChatGPT API ကို သုံးပြီး မှုအား အလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ သင့်ရဲ့ကိုယ်တိုင်ငါးပြီးဖြစ်ရမည့် အချက်အလက်အားသုံးပြီး လိုအပ်သည့်ဒေတာများကို အောက်ပါစေမှာပါ။

ChatGPT ကိုအောက်ပါတိုင်းအဝေးသင့်ယူဆိုပြီးအုပ်စုများကိုအောက်ပါသင့်တို့တွင်ကိုယ်တိုင်ကာလအတွင်းများစွာလုံခြုံရေးနိုင်ချေရှိပါသည်။

ChatGPT သည် လူများတို့အတွက် လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ စာသားတစ်စီရှိလိုအပ်သည်မှာဖြစ်ပါသည်။ လူကြီးမင်းတို့သည် စာအုပ်များ ဖန်တီးရန်နှင့် အခြား narrative-style စာရင်းအား အလွမ်းအစားတစ်ခုရှိပါသည်။ လူ့အခွင့်အရေးကိုသာ ဝေမျှမှစာအုပ်ကို လူလာခံနေသည့်အခါ ChatGPT သည် စာသားတစ်စီများကို အကန်လုံးအပေါ်မှ ထည့်သွင်းရေးသားနိုင်သည်။ လူများတို့ စာပိုဒ်တစ်ခုကိုထည့်သွင်းလိုလျှင် ChatGPT အဆင့်သတ်မှတ်နိုင်သည့် စာသားကို အလိုအလျောက် ဖော်ပြနေသည်။ ဒီကြောင့် ChatGPT သည် Keywords အပေါ်ကို ထည့်ပြီး AI အကြောင်းကို အလိုအလျောက် စာသားအမျိုးမျိုးအတိုင်း စီစဉ်ပြီး စာသားအပြည့်အစုံဖန်တီးသည်။ ဤနေရာတွင် စာပိုဒ်ကို မူလအလိုအလျောက်ဖန်တီးပေးခြင်းသည် အလွန်အမွှေးထွက်၊ အောက်ပါအခြေခံဖြစ်ပေးခြင်းမရှိသည်၊ သော့ချာခြင်းကိုသာဖြင့် သင့်ရဲ့ဘောင်ချာအတွင်းစိတ်ကို လွယ်ကူစွာ စာပိုဒ်ကို ဖန်တီးနိုင်သည်။

ကွန်ပျူတာကားလေးတွေကို အကောင့်တစ်ခုအနေနဲ့ စမ်းသပ်နိုင်မယ်: openAI ChatGPT API ကိုသုံးပြီး sentiment analysis ဖြင့် ကျေးဇူးပြုပြီးကြောင့် အခမဲ့ပူးပေါင်းစဉ်များကို နားလည်စာရင်းနဲ့ ထုတ်ပြနိုင်ပါတယ်။

ဘာလဲ ရှင်သလဲဆိုတာကိုလဲ။

လူနေမှုတွေနဲ့ အပြင်အဆင်များကို လွယ်ကူစွာ ဖော်ပြထားခြင်းအားလုံး လုပ်နိုင်သည့် နေရာမှာ sentiment analysis ကို ပြောထားပါတယ်။ Sentiment analysis ဆိုတာကိုပြင်ဆင်ထားတဲ့ စာသားကို ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ဒီထက်ပိုသို့မဟုတ် လူထိုင်နည်းပေးမှုကုမ္ပဏီကနေ အသုံးပြုနိုင်သည့်အခါများကို သင့်တော်အားလုံးရဲ့ ကိုယ်လက်ရှိသူများနှင့် အသုံးပြုသူများတွင် အသုံးပြုနိုင်သည့် အချိန်များကို ရှာပါ။ အသုံးပြုမှုတွေကို အောက်ပါတင်ပြီးသော ကုမ္ပဏီအတွက်ကို ပြောင်းလဲနိုင်သည့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ရှာရှိနိုင်သည်။ အသက်ရှင်နှင့် အခြေခံသူများရဲ့ အတွက်အချို့အစားကို ရနိုင်သည့် social media နှင့် သင်ကြားလေးများမှာ ဖော်ပြပါနှင့်။ Sentiment analysis သည် စာသားဖော်ပြထားသည့်အခါမှာကုန်ပစ္စည်းနှင့် ဝန်ထမ်းအခြေနေများကို ပိုသိမ်းထားသည့်အခါများကို ရှာပါနှင့်။

ChatGPT ချစ်မှာလဲ အခုပဲ openai API ကို အသုံးပြုလိုပါသလား?

openAI API ကိုသုံးပြီး၊ ကျန်းမာရေးအသုံးပြုမှုကိုရောင်းချနှင့်အတူ ChatGPT ကိုအခြေခံအသုံးပြုရန် လိုအပ်သည်။ Python တွင်လည်းတစ်ခုတည်းလျှင် ChatGPT ကိုသုံးကြမည်ဟု customer reviews များကိုရှာမှီရန်လိုင်ပြင်ဆင်ချက်တစ်ခုပေါင်းပြသပေးပါ။ ဤအချိန်တွင်ပါဝင်သောအချက်များ၊ chatgpt ကိုသုံးကြီးမင်းကိုပြန်လှပနိုင်သည့်အခါမှာ Excel နှင့် Word တို့ကိုသိမ်းစရာမလိုအပ်သည်။ ပြီးခဲ့သည့်အချိန်တွင်ပါဝင်သောအကြောင်းပြချက်အားကြည့်ရှုရန် ChatGPT သုံးကြပါကအောက်ပါ ကွဲပြီးစာရင်းတင်-လက်ရှိလုပ်ဆောင်ပြီးဖြင့်ရပါမည်။ API ကိုသုံးပြီးသား ပိုမိုကျန်းမာရေးအနေဝင်တစ်ခုကို positive, negative သို့မဟုတ် neutral အနေအထားများကို ထုပ်ကုန်သွားမှ အကြောင်းပြခဲ့ပါသည်။ API လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အရာတွင်ပြင်ဆင်ရာ output များ (ဥပမာ။ ဒုတိယအစီအစဉ်) ကိုသိမ်းစရာအချက်များနှင့်အတူ သုံးနိုင်ပါသည်။ ထို့ပြောင်းလဲလိုသည့်အရာတွင်ပြင်ဆင်ရာအချက်များ တစ်ခုတည်းလိုသည်မျိုးနည်းသောအခါမှတစ်ခုတည်းပြင်ဆင်နိုင်ကြပါသည်။

အခန်းကနေ စာတန်းသုံးစွဲဖြစ်သည့် စက်ရှိသော စက်မှတ်ကြောင်းများကို သုံးစွဲနိုင်ရန် Machine Learning စနစ်အားဖြင့် ကုန်ကျစရိတ်အချက်အလက်များ

ပြောင်းလဲသောစစ်ချဉ်းချိန်များ

  1. Openai API ကို သုံးရန်အတွက် API လက်ထဲကိုရရှိနိုင်ပါသည်။ မည်သည့်အတိုင်း API Access Key တစ်ခုရယူရန်အကြံပြုပါ။ သို့မဟုတ်အားလုံး နောက်ဆုံး ၃လုပ်ဆောင်လိုသည်ကိုဖော်ပြပါ။
  2. သင်သည်အားလုံးအတွက် Google Colab account တခုအားဆက်လုပ်ရပါမည်

အဆိုပါ ၁။ Google Colab တွင် လိုအပ်သော Python လစာတို့ကို သီးသန့် ထည့်သွင်းပါ။

OpenAI API ကိုသုံးမယ့်အချက်များကိုဝင်ခွင့်ရှိပါတယ်။
!pip install pandas openai requests API ကိုကော်ပီနောက်ဆက်တင်မှုများအားလုံးကိုဖန်တီးရန်အသုံးပြုပါ။
API နှင့်အတူတူပုံမှန်အောက်ပါအတိုင်းသုံးနိုင်ရန်လုပ်ဆောင်နိုင်မယ့်ရှိတဲ့အချက်ကိုဖြုတ်ပါ။
!pip install tqdm API calls ပြီးဆုံးနေချိန်လမ်းကြောင်းသုံးရန် progress tracker တခုခုဖြစ်ပါတယ်။
!pip install python-docx လုပ်ဆောင်ပြီးရင်ဆုံးနေချိန်ရေAPI တွင်ရေးချေမှုအားဖြင့်ရထားသောအချက်များအားလုံးကို Word format တွေ့မှာယူနိုင်ရန်အသုံးပြုပါ။

1_dByQKohL3pT0-VJC8Gfzlw.png ပုံရိုက်ထည့်သည်

အဆိုပါ ၂။ Colab တွင် openAI API အားဖွင့်သည့် အရင်းအမြစ်ကိုသင့်ရဲ့ environment တည်ဆောက်ပါ

  1. သင့်ရဲ့သွင်းလိုသည့် OpenAI API Access key ကို <REPLACE THIS TEXT WITH YOUR OPENAI API ACCESS KEY> အဖြစ် အောက်ပါလာပြီး ပြင်ဆင်ရန် ရိုက်ထည့်ပါ။ API Access key အတွင်းသို့ သတိပြုခြင်းဖြင့်သင့်ရဲ့စာကို " " ဖြင့်ထည့်လိုက်ပါ။
  2. အကယ်၍ သင့်ရဲ့အောက်ပါ completeAPI အလိုက်ကပူးပေါင်းသုံးရာတွင်တစ်ခုကိုပါဝင်သည့်‌ chatGPT version ကိုသုံးပါမည်။ GPT-3 API တစ်ခုဖြင့်အသုံးပြုထားသည့် chatGPT version တွင်လည်းရေးသားထားပေးသည့်အခါတွင်လုပ်ငန်းတခုအလိုက်အတွင်း အရေအတွက်ပေါ်ရှိစေရန်လိုအပ်ခဲ့သည်။

အဆိုပါ ၃။ သင့်တွင်ပါတီးသတ်မှတ်ရန်အသစ်ကို လွတ်တော်စစ်ဆေးပါ

ဒီအောက်ကိုလိုချင်သေးတဲ့အခါမှာလားကြားနော်၊ "reviews.csv" အမည်ရှိသော CSV ဖိုင်မှာကြောင့်ထုတ်ကုန်ပုံများပေါ်သရုပ်က "Product_Review" အမည်တစ်ခုတည်းစာကိုလည်းလွတ်လပ်စွာရာတွင်ထုတ်ကုန်မှုအတိုင်းအတာနှင့်အတူတရားပေးထားပါသည်။

ဒီအပိုင်းကိုအကြောင်းကိုသုံးစွဲပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ သင့်လို့လုပ်နေသောအကြောင်းတွေကိုသုံးပြီးအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်လူနာများကိုအသုံးပြုပြီး သင့်နောက်လို့ကြိုက်စားပြီးတော့ သင်တို့၏အဖြစ်လိုလာသော အကြောင်းတွေကို သုံးနိုင်ဖို့အတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။

အက်ဆံပြုသည့်ဒေတာဖြစ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အားလုံးကိုပုံစံသို့ထုတ်ကြည့်ရန်။

1_lAqyex3FZ7Skvy0nQZhCMA.png

အဆိုပါ ၄ အဆင့်ကို ချစ်သောကြောင့်၊ ChatGPT ကိုသုံးပြီးထုတ်ကြည့်ပြီးပါြမည်စာတမ်းထဲသို့ လိုအပ်ချက်အား Excel နှင့် Word တွင်ထုတ်ပြနိုင်ပါမည်။

သတိထားမှာမြင်ရတဲ့အခါ: OpenAI တွင် free trial အကောင့်ကိုသုံးနိုင်ပြီးအတူ API သို့မဟုတ်ဒေတာအချိုးအစားကိုကန့်သတ်နိုင်ပါတယ်။ အောက်ပါအကျိုးအမြေကို ကြည့်နိုင်ပြီးအောက်ပါပြီး လေးခုကိုအောက်ပါအတိုင်း request တစ်ခုအတည်ပြုပါမယ်။ pay-as-you-go OpenAI account သုံးသူများအတွက် အောက်ပါအတိုင်း ပုံတူလိုက်ပါ။ Code မှာ time.sleep(4) ကိုဖျက်ပစ်ပါ။

openAI API ကိုအခမ်းသာဖြစ်ခြင်းဖြင့် အခု အခြားသူများမှ request များကို အရင်ဆုံးထားကြသည်။ ဒီအချိုးလေးအတွင်းတော့ code ကိုအမှားတတ်တဲ့အခါ while clause တစ်ခုကိုထည့်သွင်းထားပြီး API call ကို 3 ခုအနည်းဆုံးပြန်လည်ပတ်ရပါမည်။

ဤအချက်လေးကိုကွန်ပျူတာတွင် gpt-3.5-turbo ကိုသုံးပြီးထုတ်လုပ်ထားပါသည်။ ဤအရာကိုလှုပ်ရှားသောအချက်သည်လယ်ပြင်ဆင်နိုင်သည့်အဖြစ် openAI မှကြိုဆိုပါကသာ အမြဲတမ်းသိရှိနိုင်ပါသည်။

chatGPTက အေၾကာင္းအရာကို ကၽြန္ျပဴတာအျဖစ္ ကုန္ပစၥည္းျဖစ္မွာ တစ္ခုခုရဲ႕ အေၾကာင္းအရာကို positive, negative, သို႕မဟုတ္ neutral အျဖစ္ရိုက္ထည့္ပါမည္။

သင့်ဆိုလိုသူကိုသာဖတ်ရန်အထွေထွေလိုသည်များကိုစစ်ဆေးနေသည့်AIဘာသာရပ်များအားဖြင့်ကာလေးတွင်အောက်ပါsentiment ကိုစစ်ဆေးပါ။ အလယ်လိုနှိပ်ပါ။ သင့်ရဲ့ပစ္စည်းကိုကြည့်ရန်နှင့်ပတ်သတ်ပါ။

(The translation in Burmese is provided above. Please use it to display the result in HTML format.)
1_Cy_e4URU0pB-fNQ2jRnpiw.png

အဆိုပါ၏။ အသုံးပြုပုံက ChatGPT ကိုသုံးပြီးဘာသာရပ်ကိုအလိုလုပ်ပြီး Excel နှင့် Word သို့သွားပေးပါ

မှတ်ချက်: ယခုကုဒ်ကို အကောင်းဆုံးမှာကြားပြီးတော့ကြိုဆိုပါက API ဆိုင်းနာမည်ကို ခေါ်ဆိုပြီး 4 စက္ကန့်ထိ ခေါင်းစဥ်လိုက်နာသင့်ပါတယ်။ သင့်နဲ့စာရင်းပီးပြီ OpenAI Account ရှိရင် time.sleep(4) လိုချင်တာကို ဖယ်ရှားပါမယ်။

ၿမန်မာဘာသာဖြင့်အကြောင်းကြားလိုပါသည်။ ကျွနုပ်တို့၏ထောက်စုံစမ်းသပ်များကို chatGPT ကိုအသုံးပြုရန်အတွက်သုံးပို့ပေးပါလိမ့်မည်။

သင်တို့သည် ကောင်းမွန်သောဘောင်ချာများကို အသုံးပြုသည်ဟုများမှာဆိုလိုပါက အထူးသဖြင့် သေစာတစ်ခု ကြည့်ရှုခိုင်းထားပါသည်။

1_7YcdjhGAXUpnGkE-FlJMvA.png

အဆိုပါ Step ၆။ အသုံးပြုသူများ၏ အေထာက္အထားမ်ားကို အလိုလုပ္ပို႔ရန် Part ၂ သို့ ဆက်လုပ်ကာ ထုတ်ကုန် ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ပါ

ဤသော့ခ်ိုးကြောင်းကိုလက်ခံရရှိသည်။အပိုစတင် (၂) သို့သော် ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုအတွက် ပုံမှန်အထက်ပင် စုစည်း၍ ပြုလုပ်ခဲ့သော အရာများ၏ ပြောင်းလဲပြီး အောက်ဆီဂျင် စီမံခဲ့ကြသည်။

အောက်ပါအကြောင်း

ဒီ tutorial ကို သင့်အား ကြည့်ရှုတဲ့ အခါ အကယ်၍ အမေးအဖြေရှိလာပါတယ်။ မကြာခဏ မေးခွန်းများကို လက်ခံပါနော်။

မိတ္ဆက္ျပီးေနာက္ ဤေဆာဗာကို သံုးၿပီးေနာ္ ခ်က္ျဖတ္ရန္လုပ္ေပးပါသည္။ မိမိတို႔ျဖစ္တဲ့ေနရာမ်ားကို ခြင့္ျပဳရန္အတြက္ အေဆာက္အဦးကို ဝင္ေပးပါသည္။

မဟုတ်ပါဘူး။ ChatGPT ဖြန့်ချိုတွေအတွက်လိုအပ်သည့် အဆိုပါ Part 2 ကို နောက်ဆုံးရနိုင်ပါသည်။ ဤ Tutorial ကို တစ်ချို့ကို ဖန်တီးပေးသည်နောက် Medium အား ရှိနေပါသည်။ Medium 

သင့်ရဲ့မှာချိတ်ဆက်လိုပါက မှတ်ချက်များသို့မဟုတ်အထက်ပါအကြောင်းကိုပျက်မည်ထားရန် အောက်ပါ Comment အတွင်းမှာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။

တိုင်းပြည်များအားလုံးအတွက် NLP အသုံးပြုပုံကို အထောက်အပံ့တွေ့ရပါမည်။ သင့်ရဲ့မှားနေသောအခါမှာ မှတ်ချက်တစ်ခုမျိုးစလုံးကို မေးခွန်းတစ်ခုဖြင့်ပေးပါ။ ကျေးဇူးပြု၍!

1_Ybp8Hs-Q2wtM1pWrh9BXWw.png ယာယီပြောင်းလဲခြင်း

ဆက်သွယ်လိုသောပုံစာများ

ပို၍ကြည့်ရန် >>