ChatGPT မှာလုပ်နေတဲ့ နေရာများဖြစ်နေတဲ့ ၆ ခုအားလုံးကိုလုပ်ပြီးမှ (နောက်ဆုံး ၂၀ခုအားလုံးကြား ပိုပြီးတော့များကိုပြင်ဆင်ခြင်းသာမကျသော့အပြင်)

ကောင်းတစ်ရာပြုစာ-အပြည့်အစုံ-၁၂၄၇၀၆။.jpg

ChatGPT နှင့်အခြား အစိတ်အပိုင်း AI လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး သင့်အားလုံးတွေကို လက်ရှိစီမံသောအလိုလိုလေ့လာထားပါတယ်။ ChatGPT ကိုသုံးစွဲရန် WordPress ကိုလည်း ဖန်တီးပါသည်။ သင့်ရဲ့နေရာမင်းတွေသို့ Tech Support ပြန်လည်ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။ အောက်ပိုင်းတခုမှာ သင့်ရဲ့ရေးရာပုံကို ChatGPT ရဲ့သီးခြားများတွင်ရှင်ပေးနိုင်ပါသည်။ Shakespeare၊ C3PO နှင့် Harry Potter ဖြင့်အဘယ်သာမျှမတည်ရှိပါလိမ့်မယ်။

တစ်ခါတစ်ရံ: သီးသန့် ChatGPT သည် သက်သာချက်များတွေလျှင် သော့ချက်ရွေးချယ်ပုံများကို ဖော်ပြပါလိမ့်မည်။ စီမံထုတ်လုပ်ခြင်းအားလုံးကို ပိုမိုလုပ်ဖို့လိုအပ်သည်တို့သည်။

ChatGPT ကိုအလွန်တန်ဖိုးတွေဒါရှိတယ်။ ဒီဇိုင်းကိုဖတ်လိုက်ရင် ChatGPT ကို မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ ဤဆောင်းပါးတွေကိုလည်းရှာဖွေပါတယ်။ အဆိုပါလျှင်ပျမ်ကွန်းနှင့်အခြားတန်းများအားလုံးကို ChatGPT မရှိ သာမကျသင့်ပါသည်။ အောက်ပါအကြောင်းကိုလည်းကြည့်ပါ။ ကျနော်၍, အောက်ပါအချက်များအားလုံးကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားလုံးတွင်လည်း generative AI အတွက်အရည်အချင်းကိုကြည့်ရှုပါမည်။

ကျွန်တော်တို့သည် ChatGPT ဆီကိုမျှဝေသောစာသားတစ်ခုမှာ သင့်ရဲ့ရေးရာတွင် ဥပမာအရ ရိုးရှင်းနေသည်။ စာသားတစ်ခုမှာတော့အရင်းအထုံးရိုက်သည်။ ဆီကိုကြည့်ချင်သောစာသားများသည် ရှိနေသည့်အခါများဖြင့် italic text အဖြစ်ပြောင်းသည်။

၁။ ၂၀၂၁ မကြာမြင့်ခင်မှာကြေညာနေရင် မသိရှိသေးပါ

၂၀၂၁ ထောက်ခံစာများကို မရရှိနိုင်ပါဘူးလား။

ကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိနေတဲ့ AI ဘာသာတွေကို သင်သူတို့ရဲ့ဘာသာဖြင့် အဆင်မပြေမှုများကို လက်ရှိကြည့်ပါလိမ့်မည်။ ဒီတစ်ခုအနေနဲ့ရှိတဲ့အချိန်အတွင်းမှာပိုမိုလိုအပ်သည့်သတင်းတွေနဲ့စီးပွားဖြစ်တဲ့ အခါနှုန်းအနေနဲ့မရှိပါ။ အခြားသတင်းတွေနဲ့တော့ကြည့်နိုင်အောင်လည်း အလွယ်တကူကြည့်ပါသည်။

၂ၤ။ အားလုံးကြောင့် ကာလအတွင်း အရောင်းပြောင်းချက်များ သို့မဟုတ် နိုင်ငံတော်ရေးလုပ်ငန်းတို့၏အတည်ပြုပုံမှန်အားမြင်ရသော်လည်းအဓိကအသစ်များ မဟုတ်ရင်းနှီးစောပြသည်။

သင်တို့သည် ဒေတာများစုစည်းပုံအားဖြင့် မိတ်ဆွေများနှင့် နိုင်ငံတကာများ၏ အရောင်းအဝယ်များကို မိတ်ဆွေတွင် ပြင်ဆင်နိုင်ခြင်းကို သေချာစွာ မဖြစ်သော်လည်း ဖြစ်သည်။

ကျွန်မတော်သူအားဖြင့်သာ AI ဘာသာနာတွေကို တစ်ချိုးနှုန်း ကြည့်နိုင်ပါသည်။ အရည်အသွေးတွေကိုသူ့နဲ့ လေ့လာရေးကြည့်နိုင်ပါသည်။ အခုမှာတော့ အတော်အမျှ အရပ်သွေးမှုနှင့်တကွ စစ်မှန်သော အခြေအနေများ ကြေညာကြည့်ကြပါသည်။ တစ်ချို့တွင် အရပ်သွေးဖြစ်စဉ် စက်မှုများကို သီးခြားသော ပုဂ္ဂိုလ်အချိန်များအားလုံး ရှိပေးပါသည်။ ကျွန်မတော်က ဘာသာနာတွေကိုလည်း ရှာဖွေလိုက်သော အပြင်များ ရှိလာပါက ကိုယ်ပိုင်အကြောင်း အထည်ဖော်ပြပါသည်။ ထို့အပြင် လူတိုင်းတွင်သင့်တွေ့ရှိလာပြီး တစ်ခုကိုယ်လိုစိတ်ကြိုက်နှစ်ခုလုံးရပ်များအားလုံးကို ရှာဖွေကြပါသည်။

အာရှင်နှင့်နိုင်ငံတော်၏ ပြဿနာကြောင့်, ကစားနည်းဆိုင်ရာအခြေအနေများ, ရောဂါတစ်ခုတည်းသောအခြေအနေများသည် အချိန်ကောင်းတည်းကျေးဇူးကို တိုက်စစ်ထားပါသည်။ စပိန်ခြားချက်များကိုမမျှော်လင့်ချျင်သောပြဿနာများနှင့် ခရီးသွားမှုများသည် ရုံးအတွင်းသို့ အီးပစ်ဖတ်ရာတချို့ကို ခေါ်သောအခြေအနေများကိုတွေ့ရပါသည်။ AI မောင်းသောဖိုင်များသည် အချိန်ကောင်းစီသည့်ဒေတာများသည်အချိန်ပေါ်တွင်သို့မဟုတ် အချိန်မဟုတ် အခြားနေရာတွင် ပြဿနာရွေးချယ်မှုမသိပါ။

၃။ အပါတီစီမံခန့်ခွဲမှုကို ဆောင်ရွက်ရန်မဟုတ်ပါ

မတင်ပြခင်းများအပေါ်သည် တစ်စုံတစ်ရာထူးများကို ပါ၀င်ထားခြင်းမရှိသော အချက်များဖြစ်စဉ်အပြင် ၎င်းရာတွင် ပြောင်းနိုင်ပါသည်။

ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးအာဏာသို့၊ နာမည်အသုံးပြုသူတို့၏ မေးခွန်းများအကြောင်းဆုံးကြောင့် အုပ်စုမူတည်ပြီး ထပ်မံဖြစ်စေသည်။ ပါတီများ၏ ရာဇာနှင့် ပါတီသီးသန့်များကို မကြာခဏသာ ဖေါ်ပြထားစေပါသည်။ ထို့မေးခွန်းများအကြောင်းဆုံးလုံခြုံရေးသို့မဟုတ်၊ ပြည်နယ်နှင့် သေဆုံးသူများအတွက် မေးလ်ကန်သော အခြေအနေများကို ကာကွယ်၍ မိမိ၏ အမေရိကန် သို့မဟုတ် စိတ်ကြောင့်အားနည်းချိုးများကို ပေးဆောင်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံး AI ဘာသာကုန်ပေါ်သည်။ ပါတနာများကိုဖော်ပြထားရန်၊ နာမည်အတွက်အသုံးပြုရန်အတွက်နှင့် အောက်ပါ ပြောင်းလဲမှုများကို မသိမ်းလိုသည်။

ထိုသုံးထားသည့် ပါတီများ၊ ပြဿနာများကို ဖေါ်ပြထားသောအခါ ဖြစ်သော အချိန်များကို အသုံးပြုသူတစ်ဦးမျှ ပုံမှန်သတ်မှတ်မှုအတွက် ဖျက်ဆီးခြင်းကြောင့် အားလုံးကို အပ္ပါသည်။ မသေချာစွာ ပြည်ထောင်စု၏ ပြည်နှင့် စာရင်းသို့မဟုတ် သိရောက်လာသည့် အချိန်များကို အသေးစိတ်အပိုင်း နှင့် ဒှံစာရင်းရှိ စာရင်းကို အင်တာနက်ပေးရန် အဆင့်သတ်မှတ်ရပါမည်။ မည်သည့်စိတ်ကြောင့် စကားလုံးရပ်တွင် ဖော်ပြချက်များကို လူကြီးမင်းတို့၏ အသက်မွေးရှိ ပျောက်ဆုံးသော အသေးစိတ်ဖြင့်လည်း ဖော်ပြချက်လွတ်လပ်သူများနှင့် အသုံးပြုသူများတွင် လူ့အချိုးအတွက် ဒီမိုကရေစီ ကာကွယ်လျက် မဖြန့်ဆိုင်ဖြစ်သည်။

၄။ ဝဘ်ဆိုက်မှာ ဝဘ်လေးတစ်ခုကို web ရှာဖွေလိုက်နေသည်မဟုတ်ပါ။

သင်ဝင်ရောက်လာချင်သော တည်နေရာမှာယခုဆိုသည်ကိုပြုပြင်နိုင်ပါသလား။ ထိုအချိန်မှာ အဓိပ္ပါ HTML tag ၏ code တွင်ရှိသောသက်ဆိုင်ရာတွင်ရှိပြီး ကိုယ်ပိုင်စေရန်အတွက် မပြုရ။ img tag တွင်ရှိသောအတိုင်းဆိုင်ရာ alt attribute ကိုဘဲဘယ်လိုပြောင်းရမည်ဆိုတာကိုလဲလုပ်ထားပါသလား။ အကြောင်းကိုမဲ့လိုပါက မူလအတွက်ကြောင့်ကိုယ်ပိုင်စေရန်အတွက်ပါ တစ်ကြိမ်ထိုးပြီး နောက်ထပ်လုပ်ပေးပါ။

ကျွန်တော်တို့ AI ဘာသာစကားဖြင့် ဝေးဝှမ်းမှုကို ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် ကျွန်တော်တို့ ကိုယ့်စာကြောင်းကို တစ်ခါတစ်ခု ထုတ်လိုက်နိုင်တဲ့ သတင်းများကိုလည်း တိုက်တွန်း မပြုရပါ။ ပြောဆိုပါစေ။ ကျေးဇူးပြုပြီး၊ ကျွန်တော်တို့က ဝန်ထမ်းများကို ကမ္ဘာကြောင်းခြင်းဖြင့် လိုအပ်ပါသည်။ ထိုသတင်းမှာလည်း ကျွန်တော်တို့သည် ရေးလုပ်ထားသောအချက်များကို မကြည့်စွာ ဖော်ပြပေးပါလိမ့်မယ်။

ပြည်ထောင်စု၏ဝဘ်ဆိုက်မှုများကိုပျော်လွှာတစ်ခုတည်းခြင်းသည် ဝဘ်ဆိုက်အထောက်အထား၊ အိမ်ထောင်စုသည်မူပိုင်ခွင့်နှင့်စီးပွားရေးအကြောင်းအရာနှင့်အကောင့်ခံစားခွင့်များကိုမျှဝေပါနှင့်။ အင်တာဗျူးကိုဆော့ဖ်ဝဲနိုင်ရန်အတွက်ကြောင့်၊ သင့်ရဲ့ဆက်စပ်ကိုမဖော်ပြပါ။ လက်ရှိသောအချက်များပြီးမြင်သွားမှာကအောင် ဝဘ်ဆိုက်အားဖြင့်သာ အထောက်အထားများကိုရှာဖွေမှုများကိုသေသေခံပါသည်၊ နောက်ဆုံးအကြံပြုချက်တစ်ခုစီရင်းအတွက် ဝဘ်ဆိုက်ခိုင်းရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်တော်ကြားစာမျက်နှာကိုသင်လိုက်တာဖြစ်ပါသည်နှင့် ဝဘ်ဆိုက်အထောက်အထားများကိုပြန်လည်း တစ်ဦးချင်းသောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုစတင်ပြသနိုင်ပါသည်။

လွယ်ကူစွာသောဆောင်းပါးအတွင်း၌၊ ပြဿနာကို သင်ရိုးကြည့်ချက်များအားပြင်နှုန်းများဖြင့်မပြေလိုပါကသာလေ့လာပါ။

နှုတ်ခမ်း: ChatGPT ကိုသုံးစွဲခြင်းအားစတင်ရေးရန် ဘာလဲ

ဥပမာအတွက်။ ChatGPT သည်နောက်ဆုံးဖြစ်ကြတဲ့ သော်တာများအား တိုးတက်ရေးဖြန့်ချိန်များများကို ကယ်ကစားကြည့်နေတယ်တော့။ ဒါမှမဟုတ်၊ လက်တွဲဖြစ်လာတဲ့အခြား ဆော့ဖ်ဆိုချက်များကို attribution ဖြစ်နိုင်ခြင်းဖြင့်အကုန်အခါ သုံးနေဖို့ကောင်းပေးပါတယ်။ ဒီအပေါ်ကိုလည်း သင်မလုပ်ခဲ့ရင်တော့အသိအမှတ်ပေးပါရန်။ "အခြေအနေကိုသာ တိုးတက်ရေးသူတစ်ယောက်နှင့်နောက်ဆုံးကြိုးစားနိုင်ပါသည်။" ဆိုတာ ဒီမှာလည်း တစ်ခါတစ်ခုအနေနဲ့ ထုတ်ကြေညာပေးထားပါတယ်။

၅။ အထူးအခြားမြို့များမှာမည်သည်မဟုတ်ပါ

မှန်ကန်မှု.jpg

သင့်အဖေအပြထားသောအဖြေများကိုမှန်ချက်နှင့်မျှော်လင့်ချက်များများ

ကျွန်မတို့တဲ့ AI ဘာသာစကားမှာတော့ ကိုယ်တိုင်ရှိနေသော အခြေအနေကိုကောင်းတဲ့ ဒေတာနဲ့ နားလည်အောင် အရေးကြီးစွာလေ့လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကွန်ပျူတာအားလုံး၏ အချိန်နဲ့ များစွာသင့်တောင်းတဲ့ အခြေအနေတွေဖြစ်စေဖို့အတွက်ကိုယ်တိုင်ပင် အသင်းဝင်လာမှုတွေဖြစ်စေ၊ သင့်တော်သောအချက်အလက်အားကောင်း ခြေလှမ်းမိုက်မှု အချို့သည်မကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ တကယ်၏အောက်ကလူဘို့သည် အဆင်ပြေမှုများအတွက်ရှိရင်းကို AI စွမ်းသည့်အခါမှာ အားလုံးသုံးဆောင်ရွက်ကြပါတယ်။ ထိုသို့ခေါ်သောအချိန်တွေဟာ ပုံမှန်ကန်အောက်တွင်ဖြစ်စေမျိုးကို မပေါ်ထွက်ပါနေသဖြင့်၊ သင့်ရဲ့မေးခွန်းအားဖြင့် AI ဘာသာစကား၏အများကြောင်း သိမ်းဆည်းကာလလေးဟာ အဖြစ်ဥပမာ အားလုံး၊ မင်းသားသည်မှာ အဖြစ်ဥပမာအရေးအတွက်လည်း အသုံးပြုပါမည်။

ထိုမိုကြိုက်ကူးထားသောဘာသာစကားများကို ဘာသာနှင့်ပါဝင်သော သော့ချောင်းဘေးကို ပျက်လက်ပြန်သွင်းပြီးပါက အချိန်ကို အောက်ပါအတိုင်း မှန်ကန်သော အလိုအလျောက်ကို ရှာဖွေမြင်ပါသည်။ ဘာသာပြန်စဉ်တိုင်းလုပ်ငန်းတွေ့ရှိနေမှာ ကြုံတွေ့ရှိမှသာ ဘယ်ကြောင့်ပါဝင်ပါသလဲ ၊ တစ်ခုခုစီ အပြင်ထွက်ရှိနိုင်သလား ၊ နောက်ထပ် တစ်စုံတစ်ဖော်ကိုအချိန်မဟုတ်ပဲ သတိုးသားများအကြောင်း အရေးတော့မှသာမကျော်လွန်းနိုင်သည်။ AI ဘာသာကုန်းအဖြစ်အမှားတို့ကို တစ်ရပ်ကို သတိပေးပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ကိုသာအကြောင်းကို အောက်ပါအတိုင်း သတိပေးသော်လည်း AI ဘာသာကုန်းက အများကြီးတစိတ်တစေ့ အရေးကြီးပေးမိပါသည်။ သို့ပေမယ့်လိုအပ်သောအချိန် သတိပေးချက် သတိပေးရသော အခါမှာသာ အပေါ်အောက် သတိပေးသည့် အထိသာသာ အနုလေး အားဖြင့် စီမံချင်ပါလိမ့်မည်ဟုတ်ပါက ဦးစားပါ။

၆။ ပရိတ်ဆိုင်းလာမည်မဟုတ်ပါက မပိုရန်။

error.jpg

သငျသညျ အဖြေအောင် ပြန်ကြားလာသည့်အခါ လုပ်ငန်းကို ရပ်ဆိုင်းဖြစ်လာပြီလားလဲ။

ကျွန်မတို့ ဘာသာစကား လက်ဖက် အောက်ကလင်းတွေ ရရှိနိုင်တဲ့အခါမှာ ကြဵုံစွာ အထောက်အထားပေးတဲ့ ကိုယ်ပိုင်းမှာ မှားယွင်းရှိသော အမှုနှင့် ကွဲပြားရေးအရာတည်ထောင်ဖြစ်ပါသည်။ ဖြစ်နေသော ယာယီအားဖြင့် သင်တန်းအနည်းငယ် အင်္ဂလိပ်အတွင်း အသားအရောက် ကွဲပြားသော စာတမ်းပါများဖြင့် မြင်ရင်းသော ပြောင်းလဲဖြစ်သည်။ ထို့အတွက် ကျွန်မတို့က ပုံမှန် Altကိုဘာသာစကားလုပ်ပေးရပါမည်။ ဘာသာပြန်ကြည့်ပါ။

ထိုသို့မဟုတ် တစ်ဖက်အားဖြင့် ကိုယ်တိုင်သို့မဟုတ် ငွေကြေးအတွင်းရွေးချယ်ရတဲ့ အချက်များတွင်လည်း ကွန်ယက်လိုပြောသော အိုင်ပီလက်များ အောက်ပါလိုအပ်ပါသည်။ အခြားအရာများတွင်လည်း ကွန်ယက်အားဖြင့် ထုတ်လုပ်ပေးသည့် ဒေတာများမှာ အမြဲတမ်းပါသော အချက်များသည် မလိုအပ်ပါနှင့်။ ပိုမိုသူများကို အဆင့်သတ်မှတ်ပေးပါသည်၊ သင့်တော် မိမိ၏လုပ်ငန်းကို အလွယ်တကူ နှိပ်ပါ။

ကျွန်တော်တို့ ChatGPT ကို လူအများကြီးလေးတွေဟာ လူနဲ့သာ ထိမ်းပြောခဲ့တာပါ။ ဒီတစ်ခါပဲပြန်လည်ပြောခဲ့တဲ့ အထိမ်းအမှားတခုအတွင်းမှာ သင့်ရဲ့စာအုပ်က ၅၀၀ - ၇၀၀ ဝေး စာလုံးတွေနဲ့ ဖြစ်စေ၊ သင်တို့မှာကြားမလဲဆိုတာက စာလုံး နှစ်ခုက စိတ်လေးကို ရယူနိုင်ပါတယ်။ သင်တို့ကို အထွေထွေတင်မရောက်ပေးဖို့ စိတ်လေးတွေကို အောက်ပါအတိုင်း ပြန်ပိတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ သင့်တို့ စာလုံးတွေက သင်တို့ကို လည်းစသဖြင့် ပျက်ခြင်းနဲ့ ဆိုင်ပြန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။

အရမ်းကိုလေးတွေအနေနဲ့, ပိုမိုဖေါ်ပြထားသော ChatGPTကိုအစိုးရတယ်အောင်လုပ်ကြည့်နိုင်ပြီးနောက် လော့ဂ်အချိုးအစားသတ်မှတ်တက်မှု့ရှိပြီးလဲ။ အစိုးရလုပ်ပြီး အသုံးဝင်သောအတွင်းရှင်းလင်းခြင်းနှုန်းအားလုံးကိုလာတတ်ရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။< /p>

ဂြန်ကျတာများကို ChatGPT ကင်ဆာရေးအဆင့်မပြုပါ

အထိမ်းအမြဲကြားမှုများဖြင့်, ChatGPT ကသင့်မှတ်တမ်းတင်သောမေးခွန်းအမျိုးအစားများတွင်မဖြစ်ပါဘူး။ အောက်ပါအတိုင်း၌, အောက်ပါအခြားမေးခွန်းများတွင်မထုတ်လုပ်ခဲ့ပါ။ ထိုသို့မဟုတ်မော်လာလိုသည်ကိုသင့်အနေနဲ့ပတ်သတ်ပြီး အစားအသောက် html ဖုန်းဖြင့် အသုံးပြုသပြီး၊ မွေးဖွားပါကအဆင်မပြေစေဖို့နဲ့ပတ်သတ်ပါ။

 1. သဘာဝဓာတ္ပံုမွားယွင်းခြင်းသို့မဟုတ် အထောက်အနှံ့ရှိပိုမိုထိုးခြင်းကိုမောင်းကြီးတံဆိပ်များ၏အတွက်မျှမမှန်ကန်စွာမြင်ရပါ။
 2. မသိရှိစဉ်များထံမှ အရုပ်ပြုံးသော လုပ်ဆောင်ချက်များသည် အများပြည်သူအား တားမြစ်ခဲ့ပါသည်။
 3. ကိုယ္စားမွားရန္ သက္ဆိုင္ရာအမ်ိဳးအစားမ်ား သို့မဟုတ္ အျဖဴစားမွ်ေသာ မန္ကန္သေဘာက်ေသာကုန္ပစၥည္းမ်ား။
 4. ကိုယ်သုံးသော ပြည်သူ့ လူမှုရုံးတော်တွင် ရှိသော မှတ်ချက်များသည် ကိုယ်က်ရှိသော အခြားသူ၏ ပြည်သူလက်နှစ်သက်ရာပြောဆိုမှုကို တားမြစ်နှင့် ပြုစုထားသည်။
 5. မွေးနေသော၊ ထိုသို့မဟုတ် ဆိုင်လိုသော မေးခွန်းများကို ထိုးခြားနေသည့်၊ သတိအောင် ခိုင်နာပြဋ္ဌာန် သေချာပေးသည့်။
 6. စကားလုံးတစ်ခုကို အသုံးပြုသူအဘိဓါတ်နှစ်ဦးကြားသည့်အရာများ။
 7. ခေါင်းစဉ်များကိုလုံခြုံရေးသောသော့မှာ လွယ်ကူစွာလိုက်ပါ။
 8. အမျိုးအစား၊ ကိုယ်ရေး၊ လူမှု၊ နိုင်ငံသားအုပ်စုတို့အပေါ်မှာ အထက်ပါလက်ရှိ အမေရိကန်ဖော်ပြထားပါသည်။
 9. မက်ရှိပြီးသော အရောင်းကို တစ်ဖက်ဖြန့်ချိတ်ရေးသားလား သောစာများ။
 10.  ကြေညာချက်များသည် ပ်မဲသောအခါ သင့်အနေဖြင့် ဆက်လက်ရှိလိုသည်များ မသိများသောက်လက်များ။
 11.  သက္ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္တစ္ခုက လုံခြုံစိတ္ သက္သာျဖစ္သည္။
 12.  ပို၍သာမတ်သားသော ဘဏ်ကိုစီမံခြင်းနှင့် အကြောင်းကြော်ငြာများသည်မျှဝေခွင့်များကိုပြုလုပ်ရန်။
 13.  ဝင်ကြေးပေးသူ၏ သီးသန့်ရှင်များနှင့် လူမှုဖွဲ့စည်းကို ကာကွယ်မှုကိုပါ ခွင့်မရှိပါ။
 14.  မနက်ခင်းမှ မသေချာစေဖို့ကြောင့် မသုံးစရာများ၊ မထောက်ခံစေဖို့ကြောင့် မသုံးနိုင်သည်။
 15.  ပြောင်းနေသော သတင်းအားကိုပျော်ရွှင်းလင့်များ သို့မဟုတ်ဆိုင်ကာ ပန်းတက်မှုများ၊ ဘာသာပြန်ချက်များ သတင်းအကြောင်းအရာ ပိုမိုတို့အနေဖြင့်ဖြစ်ပါသည်။
 16.  အပြင်သွားသော သတင်းများနှင့် အထွေထွေ ကာကွယ်ရေးရှိသော မေးလ်သို့မဟုတ် အိုင်ဒီစီမံခန့်ခွဲမှုများ။
 17.  ခေါင်းစဉ်များကို မှန်ကန်စွာ မော်ကြားလာနေသည့်အချက်များ၊ မထင်ကြောင်းကြားသောအချက်များ၊ မထုတ်ပြနေသည့်အချက်များ။
 18.  တောင်းပန်းခြင်းမှာ ဘာကြောင့်သိချင်တာကိုပြောပြီး တားမြစောင်မှုကို ဖြန့်ချိုးဖြတ်ရန်။
 19.  ကူညီပေးရာတွင် ကွန်ဖျားသောအင်္ဂလိပ်လူကြီးများကိုပုံမှန်အင်္ဂလိပ် အဘယ်သူမျှမပြုလုပ်ရန် မော်တော်တွင်သတိပေးခြင်း။
 20.  ပရောဂျက်များတွေ၏ အသေးစိတ်များက ပုံစံများကို အကြောင်းကြားပါသည်။ ပြည့်စုံသောအကြောင်းအရာ မရှိပါ။

ဒါနဲ့တော့ဒီလိုက်တချန်ကို #14 နဲ့ #20 ကိုလေ့လာတာလဲ ဆိုတာကြောင့် အထူးပြုတဲ့အခြေအနေရဲ့ သတင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ၊ မတူညီသောေထာက္ခံမႈများကို နှိပ်ပြီး ဇာတ်ကောင်းကို၊ နောက်ဆုံးပေါ်လာတဲ့လူတွေကိုလည်း စိတ်ကူးတွေ့ရတယ်။ အခုအချို့ကိုတော့ ပုံမှန် alt အားဖြင့် ဘာသာပြန်ထည့်လိုက်ပါ။ ပုံဖြင့်တကြ အချို့ကိုကြည့်ကြည့်စဉ်ဖြင့်လည်း မူတည်ပြီး အကြောင်းပြောပြမည်။

အဲဒါကျော်သူများအတွက် အလုပ်လုပ်ရင် generative AI အရောင်အားကြီးများကို နေရာချထားလို့မရနိုင်ပါသလား။

ယခုနှစ်မှာ လွန်ခဲ့ရတဲ့ အကြမ်းများအတွက် တန်းတူဦးလျှင် ထိတွေ့ပြီး ကျန်းမာရေးကို မိနစ်တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ အခြေအနေနှစ်အားလုံးကိုပဲ ကျန်းမာရေးကိုရှာဖွေနိုင်ပြီး တန်းတူဦးပေါ်လာမည့်သူတို့ ဒီဇိုင်းနှစ်ပြဿနာ ၂၀၂၀ မှာမသည့်အလုပ် တန်းတူဦးတစ်ခုကိုသာ သင်တန်းတူးနိုင်ပါသည်။ အလုပ်ကိုမဖြည့်သွားဘဲ ၂၀၂၁ မှာတန်းတူးလျှင် ထိတွေ့ပြီးနောက် နောက်တစ်ခုဝင်တန်းတူဦးအီးမေးလ် ဘယ်လိုမိတ်ဆွေးနိုင်သလဲ။

တန်ဖိုးအတွင်း: Bing စာရင်းသွင်းကြောင့် အရေအတွက် မျှော်လင့်ပါက ရှာနိုင်ပါသည်။

တွေ့ဆုံးအတွင်း၌ဖန်တီးတဲ့ AI အတွက်ကြေညာဖြစ်ရပါမည်။ တစ်ချိုးကတော့ ၎င်းအားလုံးကိုလည်းအလိုက်သင့်ထည့်ဖို့အတွက်လဲလုပ်ဆောင်ပေးလိမ့်မည်။

ဒါကအပေါ်လေးကတော့ ဤကြောင်းတွေကို အားလုံးကို ဖွင့်ထားတဲ့အတွက် Google ကမှ သင်ယူရလှုပ်မှုအတွက်လဲဖြစ်စေ။ သူ့လုပ်ဆောင်မှုကိုင်္ကေပါတယ်၊ သင့်ရဲ့အကြောင်းကို မြန်မာ့ ChatGPT ကနေ ပြောရန်လည်းအလွယ်တစ်ခုအတည်းပဲ၊ အစားထိုးအရင်းထဲမှာ နောက်ပိုင်းမပါပဲထင်တယ်။ ကျွန်တော်တို့အပြင် အလုပ်ရေးတွေမှာလဲ အကြောင်းကို စုံစမ်းနိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့အတွက် ဖြစ်စေ၊ ဘယ်လိုခွင့်မမလုပ်ချင်ဘူးလို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကို ပိုမိုသိရှိပါတယ်။

လူတိုင်းအားလုံးမှာ အမှန်တကယ်ဖြင့်ကျင်းပသော ဂိမ်းများနှင့် ဆိုင်းငံများတို့ လုပ်ငန်းသည်များကို ပြုပြင်ရန် ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာ အရေးပြန်ဆိုချင်လျှင် ညီအောင်တိုကျသော နောက်ဆုံးရှာဖွေတဲ့ တောင်းဆိုချက်အသစ်တစုံကို သတိရပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။ သို့နောက် တောင်းဆိုချက်များရှိနေမှုအတွက် မိမိစိတ်ဝင်စားရန်တောင်းဆိုများသည် အချိန်အတွင်းထည့်သွင်းရန်အတွက် အကယ်၍ မဟုတ်ပါက မပြုရ။

အင်္ဂလိပ်သည်ဖန်တီးနေသည့်အရည်အချင်းမရှိဘဲ၊ ထို့နောက် ရလဒ်မရှိနိုင်သည့်အမျိုးအစားအရာများ မဖြစ်မနေသော်လည်း အစိတ်အပိုင်းနှင့်ဆန့်ကျင့်မရှာနိုင်သည်။ သို့ဖြစ်သည့်မူကြမ်းများအပေါ် အရည်အချင်းမရှိနိုင်သော်လည်း၊ မိတ်ဆွေတို့သည်ကျစ်လစ်ဝန်းကျင့်များကို ဘာလိုလိုကြည့်ရင်တော့မှသာယာရှာဖွေနိုင်သည့်အချိန်များကိုပါ အခက်အခဲမပြောင်းလဲမှာဖြစ်သော်လည်း၊ ယနေ့က AI ကိုဘယ်လိုအခြေခံလိုသည့်ပြောင်းရေးကို အလွယ်လုပ်ရလိုပါသလဲ။

အောက်တွင်း အကြောင်းပြင်သည့် မြန်မာလိုဖတ်ရန်အတွက် အပိုင်းသို့ သင်္ချာတစ်ရံသုံးများကို ရှာယူရန် လေ့လာခြင်းဖြစ်သည်။ ယနေ့သူတို့သည် အလွယ်တကူမျှဝေခြင်းနှင့် ရိုးသင်္ချာမဟုတ်ပါက အောက်တွင်းမပါဝင်ကြမည့် ကျန်ရှိသောလူမျိုးများကို ဒီဇိုင်းကိုသုံးနိုင်ဖြစ်သည်။

ပါဝင်သောအချက်: Microsoft ရဲ့ Bing Chat သည် အသုံးပြုသူများနှင့် ပျောက်သွားသောအလုပ်များကို သေချာစဉ်ပေးသည့်အခါများနှင့် ဖော်ပြပါနှင့်။

AI ပရိုဂရမ်များသည် ဒီဇိုင်းလေးများ၏ အဘို့ဖြစ်စဉ်များကို အသင်းထက် ကြုံတွေ့မည်မဟုတ်ပါဘူး။ သို့မဟုတ် နောက်ပိုင်းတွင် အသေးစိတ်တစ်ခုအဖြစ် ချိုးထိုးသော ကိုယ်ရေးအကြောင်းအရာကို သင်ပြင်နေသည့် အခါများ ခမင်နာရှိမှာပါ။ သို့မဟုတ် AI ပရိုဂရမ်တစ်ခုသည် အသေးစိတ်တစ်ခုဖြစ်စဉ် ချိုးထိုးသော ကိုယ်ရေးအကြောင်းအရာနှင့် လူမျိုးနှင့် ချိုးထိုး ကိုယ်ရေးအကြောင်းအရာများကို အစာတင်သုံးမည်။ အခြားသောအချိန်ကနှင့် အေးချမ်းကြောင်းအရာသို့မဟုတ် ဝေးခိုးသောအရာကိုပွင်းလင်းချက်နှင့် လူမျိုးသည်တိုင်းပြောဆိုမှု ဖြစ်စေရန် ရှိသာမကောင်း၊ ChatGPT လက်ခံသူတစ်မျဉ်းသည် မိတ်ဆွေတွေအတွက် သတိရောက်မှုကိုပြောဆိုရန်နှင့် ရှုံးနေသည့် အချိန်ကိုကြည့်ရှု့ခြင်းကြိုးစားမှုပြန်ဖွင့်နိုင်သည်။ အချိန်မရှိဘဲ AI ပရိုဂရမ် ကိုယ်လိုင်း အမြဲတမ်းတခုတွင် ဗဟိုတောပြင်ဆင်နိုင်ပါသည်။

ကျွန်မတို့သည် ဘယ်မှာယူနိုင်သလဲ။ အခုမှန်ပါသလား၊ သင့်တော်တော်များနှင့် တောင်းတောင်းနဲ့ဖော်ပြနိုင်သလိုပြောတယ်။ အောက်ပါ သင်တို့ရဲ့မှိုင်းကားဖြစ်ကြောင်းတို့၏ လကြာများနှင့် ဆွေးနွေးလိုသောကဏ္ဍများကို လုပ်ပါပြီး မင်းသားတွေနှင့်အဆင့်ဆင့်များသော လက်ရှိစာများဖြင့် ဆိုင်းငံ့ပြင်ဆင်နိုင်ခြင်းနှင့် အသေးစိတ်ကို ပြောပြပါ။ သင့်အောက်ပါယူနိုင်မယ့်စာများမှာ ကျွန်မတို့ကို သဘောဖြတ်ပေးဖို့ချင်းဖြစ်ပါတယ်။

ဆက်သွယ်လိုသောပုံစာများ

ပို၍ကြည့်ရန် >>