သင့်ရဲ့အခြေအနေတွေအတွက် ChatGPT ကိုလိုအပ်ရင်လည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက် AI Chatbot တည်ဆောက်မှုအတွက် အကြံပြုခြင်းနှင့်ဆက်လက်ရှာဖွေနိုင်မည်။

544209384_jarvis-ai-chatbot-sitting-on-a-computer-and-helpin_xl-beta-v2-2-2.png

သင့်ရဲ့ပြင်သစ်အစောင်းကို Tony Starkရဲ့ အင်တာနက်ကုန်ခြင်းကို ဖန်တီးရန် အကြံပြုခွင့်ရှိပါသလား။

အကယ်၍ J.A.R.V.I.S ဖြစ်မလားသော့မှာလည်းဖြင့်တော့၊ သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုပြောင်းလဲရန်အမှတ်နှင့်နှုတ်များပေးရမယ့် AI chatbot ကိုဖန်းသုံးတည်းဖြစ်ပါသည်။ သင့်ရဲ့စီးပွားရေးအချက်များကိုအကွက်အတွင်း သိရှိနှင့်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်သက်သေလားကြားပြီးသားလားလည်း ဘုရားလုံးသည်နှင့်အချို့သောအခြေအနေများတွင်လေ့လာနိုင်ပါသည်။

သင့်အကြောင်းအရာများကိုအလွယ်တကူဥပမာအင်္ဂလိပ် ChatGPT ချပေးမှုများကိုအလွယ်တကူအလွန်ချိတ်ပါသည်။ သဘောပိုင်းမှာ ဆောင်းပုံတူညီသော ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ရှိသောအကြောင်းပြုပြင်များကိုဒီမီးနားပေးချေပါတယ်။

ဟုတ်ကဲ့သို့ပဲဖတ်လား။ သင့်လုပ်ငန်းအရတွေ့စောင့် ChatGPT ကိုသင့်ရဲ့ဒေတာဘေ့စ်ပေါ်မှာ အလုပ်လုပ်နေလိမ့်မယ်လို့ပါ။ သင်၏လုပ်ငန်းအတွက် ကိုယ်တိုင်မြင်ကွင်းပြောနိုင်စေရန် AI အစိတ်အပိုင်းကိုဖန်တီးနိုင်ပါသည်။

ကျွန်မတို့မှာ အကြောင်းကို ကစားတာပေးပါ။ AI နှင့်တို့မှာလဲရှိတယ်။ ပယ်ဖျက်ပါစေ။ ရွေးချယ်ရာ technique, ကွန်ပျူတာနှင့်ဆိုင်းငံ့ရှိအပိုင်းများကိုခေါ်တာလေးတစ်ခုကိုဖန်တီးလို့ရပါတယ်။ သင့်တော်ဆိုရင်တော့ ChatGPT ကိုရေးသွင်းပြီးလာမယ်။ သင့်ရဲ့ဝန်ကြီးများနှင့်ပါဝင်သောဝန်ဆောင်များနှင့်တို့ဘက်မှကြိုဆိုပါသည်။

ဒါမှာမဟုတ် ဂျာဗာနားကို အဓိပ္ပါ။

AI ချပ်ချင်းထဲတွင် ရှိပြီးသား သိထားသောအရာများအတွက် သင့်အချက်များဖြင့် အောက်ပါအထိရောက်သည်

ChatGPTဆက်သွယ်ရန်ဆုံးသည်သင့်တော်တွင်မှာဘာလဲ?

ChatGPT (အတွဲကို Chatbot ကိုဖြင့်စွာ ဖန်တီးရေးလိုသည့် Generative Pre-trained Transformer) သည် OpenAI မှ ဖွင့်လှစ်သည်။ ထိုသို့ပြင် လူတိုင်းတဲ့အကြောင်းကို NLP (Natural Language Processing) အား သုံးချက်များတွင်, chatbot များ၊ ပျော်ရွှင့်မှုပြင်များတွင်နှင့် အခြားသောစကားလုံးလေ့လာဖြစ်နေသည်။

ChatGPT၏ အဘို့တော်သည် GPT ကိုအင်္ဂလိပ်ထက်မြင်သည်၊ နောက်ဆုံးဖြတ်သည့်မြင်သောအချက်များကို မြင်သည်၊ သင်ရောက်သည့်အတွက်စာသားနည်းပျက်များပေါ်တွင် ဖန်တီးရေးထုတ်သည်၊ ရှင်းလင့်ချက်များကို ထည့်သွင်းရန်ကို အနုပညာတွင်လေ့လာနိုင်သည်။ ChatGPT အဘို့ကြည့်ရှုသည့် အောက်ပါ စာသားအမှားကို အင်္ဂလိပ်ထပ်ဖြင့် ယခုလက်ရှိ အောက်ပါ အခြားစာသားများကို တည်ဆောက်စွာ ဖြင့်ရေးအသည်းပြုသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ChatGPT ရဲ့ နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွင် အထက်မှာယူဆောင်သည့် အမှားတစ်ခုတည်းစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် ChatGPT ရဲ့ အကြောင်းအရာကို ကြည့်ရှု့နေသည့် အချက်များကို ရရှိနိုင်သည်။

တစ်ခါတစ်ရံုးတာအဖြစ်, ChatGPT သည် ကွန်ပျူတာနှင့် ပူးတွဲသောကာလပြည့်စုံစွာ အသုံးပြုသူအနေဖြင့် မြင်သာသော၊ ရှင်းလင်းသော အသိုင်းများအားလုံးကို အကူအညီရန် တပ်ဆင်ထားသည့် နည်းလမ်းဖြင့် အောက်ပါနှုန်းကို ရတာတွေ့ရပါမည်။

chatGPT.png

ဘော့ချာထည့်သွင်းသော AI ကစာတစ်စီးကိုများအားလုံးပေါ် ChatGPT ချပ်ချိန်တွင်ဘာကြောင်းလဲလုပ်ခြင်းသည်တစ်စီးတိုးတက်ကြောင့် ဖြစ်ပါသလား။

ကျွန်မတို့ရဲ့ လူကြီးမင်းကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်အောင် OpenAI ရဲ့ Advanced Language Model - ChatGPT - ကိုသုံးပါ။ သင့်ရဲ့ဘာသာစကားများဖြင့် ChatGPT ကိုတစ်စုံတစ်ယောက်ထပ်ထည့်ပေးပါမယ်။ သင့်ရဲ့နောက်ဆုံးပြုစုနဲ့လက်ရှိလုပ်ငန်းများ၊ ထုတ်ကုန်အမျိုးအစားများ၊ မေးခွန်းများကို ChatGPT သဖြင့်လည်းလူအုပ်စုဖြစ်သင့်ရဲ့ပုံသေသော ဘောလုံးတော်ပဲရှိနေပါ။ သင်တို့၏စိတ်ကြေညာချက်များကိုပြောင်းနှင့် ကုမ္ပဏီအိမ်များကို ChatGPT ဖြင့် Virtual Assistant အဖြစ်ပြောင်းပါလိမ့်မယ်။ သင်၏ဝန်ထမ်းအားလုံးကိုတစ်လုံးပါ Superhero Command Center သို့ပြောင်းပါ။

ChatGPT နှင့်တစ်ဦးအထိမ်းအမှတ်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသော ကျောင်းသား chatbot တစ်ခုဖြစ်သည် အကြောင်းအရာနှင့်အတူစိတ်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်ကုမ္ပဏီ အားလုံးအတွက် အလုပ်လုပ်နိုင်ရန်နေရာများသို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် အကူအညီလိုက်ပါသည်။

ဤလုပ်ငန်းကို သင့်ရဲ့ဒေတာများ၊ မြင်တွေ့များ၊ အကြောင်းအရာများသို့မဟုတ် ကောင်းမွန်ကြားသော ဗဟိုကတန်းလက်မှတ်တစ်ခုဖြင့် ChatGPT ကို fine-tuning လုပ်နိုင်သည်။ ဤသင့်ဖုန်းနှင့် မေးခွန်းများတွင် ပထမဆုံးကျသင့်သည့် အပြင်အဆင်များကိုသာ အနည်းဆုံးဖြင့် အကြံပြုခွင့်ရှိရန်လိုအပ်သည်။ ဤကိုလည်းသင်သည်။ သင်တို့၏အားလုံးကိုစိတ်ချစွာ သိမ်းဆည်းထားသည့် chatbot ဖြစ်လာပါသည်။

ဤကနေ AI ChatGPT စကားလုံးတစ်ခုအတွက် အသံုးချခွင့်တစ်ခုကိုလေ့လာခြင်းတွင် သင့်ရဲ့ဘဏ်အားဖြင့်အပြောင်းအလဲများကို သင့်ရဲ့ဘဏ်ပေးလိမ့်ရန်အတွက် လက်ခံသည့်အဆင့်သတ်မှတ်ထားများနှင့် အကြံပြုချက်များကို ပြုလုပ်ဆောင်ပေးသည်။ သင်၏ဘဏ်အတွက် ကိုယ်တိုင်ငံရှိလူများ၊ မြန်မာနိုင်ငံရှိလူများ၏အသက်တာပေးချေမှုစနစ်များကိုဖြေရှင်းမည့်အတွက်သုံးပုံများအားလုံး အမြဲတမ်းပေါ်ပေးသွင်းသည့်အတွက်တော့ ဒီလိုအပ်သည်။

တစ်ခါတစ်ရံမှာပေါ့ပြီးလူစုအဖြစ်ကျော်ရင်တော့ မူရင်းအချိုးများထဲမှ အပြည့်အစုံနဲ့ နှစ်လေ့လာခြင်း မဟုတ်ပါ။ ဒါကြောင့် Custom AI ChatGPT ကိုနဲ့စာမျက်နှာတွေပေါ်ရှင်းပြခြင်းနဲ့ လူစုသားများအတွက် အသုံးပြုနေတဲ့ ပရောမှုလုပ်ငန်းတစ်ခုကို တည်ဆောက်ပေးခြင်း ရှိပါတယ်။ ဒီနှစ်ခုမှာတော့ လူစုသားများကို သို့မဟုတ် ၎င်းစကားလက်မှတ်တွေကိုစိတ်ကြိုက်ပြီး အထူးသဖြင့် ပိုမိုတိုးတက်ခြင်းကို အသုံးပြုပြီး ယခုလောက်ဖြန့်ချိတ်ဆက်၍ ခေါ်ယူပါ။

✋ဟာကျော်ရဲ့။ ChatGPT အကြောင်းပြုလုပ်ပြီးသောကြောင့်အကြမ်းဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြုံပြုလုပ်ပါတယ်။ သင့်တော်တော်များများကြားမှာဒါကြောင့်အလွယ်တကူကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ChatGPT ရဲ့အောက်ကိုကြေညာဖို့လိုပါလျှင်၊ ChatGPT alternatives အကြောင်းကို ကြည့်နိုင်ပါတယ်။

ChatGPT AI ချိတ်ဆက်ချက်ရေးတပ်ဆင်များ၏ အကြောင်းကြောင့် အကြွင်းစားပြုလုပ်ရန် 5 အားပေးသောအခါ

AI chatbot ကို ဖော်ပြပါတယ်။ သူ့ကိုယ့်အောက်ကိုပြောပြပြီးလောက်လုပ်နိုင်သလို customer support ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ChatGPT ရဲ့သင်္ချာများကိုသုံးပြီး အခြားလုပ်နေမှုတစ်ခုကိုလေ့လာနေပါတယ်။ အထက်မှာ ကျန်ရှိသောအချက်တစ်ခုမှာမေးခွန်းနှင့်အတူတူပါပဲ။

၁။ သင့်ရဲ့သုံးစွဲသူအတွက် သင်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုအတွက် ပိုမိုတိုးတက်ရန်အတွက်

သင်၏ကော်လံုးကို ကြည့်ရှုရန်သင့်ဝန်ဆောင်များအားလုံးကို ကျွန်တော်တို့သတင်းအချိုးကို ပြောပြသနေချိန်တွင်ငွေကြေးတစ်ခုပေးလိုက်ပါ။ အရင်ကျောင်းသူတစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်ထက်ကြည့်ရှုရန်ဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ သင်၏အလုပ်အတွက်လိုအပ်တဲ့ အချက်အလက်များကို လွယ်ကူစွာ ဆက်သွယ်ပြီး ပျက်စီစစ်နိုင်ပါတယ်။ အသုံးပြုသူတစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်ကို ကျွန်တော်တို့သို့မဟုတ် အလုပ်အတွက်လိုအပ်တဲ့အချက်အလက်တွေကို ChatGPT AI ကို ရည်ရွယ်စွာ ဝင်ပေးစေခြင်းဖြင့် ပြန်လည်စိတ်ခေါ်ပေးသွားပါတယ်။

သင့်ရဲ့ Website ထဲမှာ ဆြဲတဲ့ စမတ ကို ChatGPT ကိုသာ သုံးစွဲလိုပါတယ်။ ဒီလိုလျှော့ချပေးလိုက်ပါတယ်။

အောက်ပါစာရင်းတွေကို ထားတဲ့အခါ ၊ ChatGPT နဲ့ပတ်သက်သုံးထားတဲ့ AI ကိုသုံးပြီးလူသားတစ်ယောက်များကိုအလွန်မတူသင့်သည်။ လူတစ်ယောက်ကိုနှင်းများသောမကြာခင်များကို၊ ဖော်ပြချက်အချိုးကိုအလွန်သင့်ပါဝင်ပါသည်။ ဒီလိုအပ်သောအရာကိုလူကြီးမင်း၏ထပ်ကြိုးစာများတွေအတွက်ကျင်းပသောလူမှုအားလုံးဖြစ်ပါသည်။

၂။ အရွေ့ကိုစိတ်ကြိုက်နှုန်းဖြင့် တစ်စောင်းကြောင်း ရမည့်ရည်ရွယ်ချက်များ

သင်၏ website တွင် AI အကြောင်းကျဆုံးရှုံးလိုသည်၊ နိုင်ငံသားများကိုအတတ်နေထိုင်ခြင်းဖြင့်လည်းပိုင်ခွင့်များသတ်မှတ်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သည်။

သင့်ဘော်ဒါတွေကိုအကြောင်းပြောင်းလဲခြင်းမှာလား။ San Francisco တွင်အိမ်ကြိုက်များကိုဝင်ငွေ့ကိုချန်းမှုလုပ်ငန်းများရှိလာခဲ့ပါသလား။ သို့မဟုတ်အိမ်ထောင်ချန်းမှုအများကြီးတွေကိုဖျက်သိမ်းဆည်းခြင်းတို့၊ သက်ဆိုင်ရာဈေးရှိပြီးဆုံးနေရာများ၏အချက်အလက်များကိုအလွယ်တကူလိုလျှော့ချပေးပါသည်။

သင့်ကြိုက်တယ်လို့ပါ!

သင့်ရဲ့အစိုးရများပေးစွာသုံးစွဲရေးနှင့်မစီးပွားရောင်းချခြင်းအားလုံးကိုသင်တစ်ဦးထောက်ခံမိခြင်းအောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးသူရဲ့သိရှိလျှင်လည်းအစိုးရသိရှိလိုပါကနှင့် ထုတ်ပေးနေသော အခါမှာအစိုးရဉံအောက်မှာလုံလာစေရန်အောက်မှာစိတ်ဖြစ်ပါတယ်။

ဤနေရာတွင် သင့်ရဲ့ AI အကြောင်းကိုသုံးပြီး ၎င်းသူတစ်ဦးရဲ့ ကျွန်ုပ်မှာယူထားသော အချက်ကို လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ သင်တို့သည် ကျွန်မတို့ပါဝင်ကြောင်း ကျောင်းသူရဲ့လုပ်ငန်းများကို ပုံနှိပ်ပေးနိုင်သည်။ ဒါကြောင့် သင်တို့က လေ့လာသောကြောင့် တစ်ခုခုခုပေးနိုင်ပါသည်။

အပိုင်း28.png

၃။ သင့်ရဲ့အောက်ပါ ဝယ်သူများနဲ့ ပျော်ဆိုပြီး ထောက်ပြီးသော ချေးပြုကို ဖော်ပြထားပါစေ။

ယနေ့ကအချိန်တိုင်းကပျော်ရွှင်ပြနေတဲ့သူတွေအတွက် သင့်ရဲ့ဝန်ဆောင်များကို ချစ်သောကြောင့် နောက်ထပ်စာမျက်နှာတစ်ခုကို ပြန်လည်းတင်ပေးစွမ်းရေးတာကိုအချိန်ပြုလုပ်ရင်၊ သနိုင်သောအကြိုက်ဆုံးပုံစံများနှင့် သင်တို့၏အကြောင်းအသုံးပြုထားသောယောက်ချက်များအားလုံးကို ပြုလုပ်ကာလာတာကိုဖေါ်ပြထားပါတယ်။ ဥပမာ။ သင်၏ဝန်ဆောင်များရဲ့ဆိုက်ကုန်ထဲတွင် ခေါ်ဆိုချင်တာကို အကြံပြုချက်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။

မြန်မာ့ဟင်းသွားအောင်မြင်သူတို့ရဲ့ ပြောဆိုဂျာများကိုမျက်လုံးသောအချိန်ကို မှန်ကန်စွာပြုလုပ်ပေးမဲ့စာအုပ်တစ်ခုကို သင့်ရဲ့ဝန်ဆောင်များလောက်တစ်ခုကိုပေါင်းစပ်လာလိုက်ပါတယ်။

စာမျက်နှာတစ်ခုကိုဖတ်ပြီး အလှူးနေ့က ကျော်ကပ်ဆိုတဲ့ မေကြးအကြောင်းကို အကြော်ကြားခံပြီးပုံစံ ဖြင့် ပါ။ အလှူးနေ့မှာ ဖြတ်ထားတဲ့ ပုံစံသောကျဖစ်ပြီး သင့်ရဲ့တိုက်ကြိုက် တိုက်ပြန်လာရောက်ကြည့်ရေးအကျပ်အားတွေဖြစ်ပါတယ်။ "ဂျပန်လည်း ငါတော့ရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကိုသုံးပြီး မောင်းလာပြီဆိုတာလည်း ရက်လွန်းစဉ် ကရေစီစနစ်အတွင်း တစ်ခုက ပုံစံပါဝင်ရောက်နေပြီး၊ ယခုကလောလောဆယ် ဆိုတာအရမ်းကျသွားမှာမေးပါနဲ့။" လို့ခေါ်တဲ့ ကျောင်းသားတွေအတွက် ကြိုဆိုဖြစ်ပါသည်။ ဆက်လက်အချက်အလက်များကိုဖတ်လိုသည့်အချိန်များသည် "ဘာလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် ပုံစံကုန်နေတဲ့အတွက် ဘာပြောချင်တယ်" ဆိုတာအတွက် သင့်ရဲ့ custom-trained ChatGPT AI chatbot အနေနဲ့ ဆက်စပ်ပါပြီ။ "သင်ပါတဲ့ ချင်သော မေကြးကိုပုံစံကုန်ပေးနေတာလဲဆိုတာကို သိရှိနေပါသလား။ လူကြီးမင်းတို့အတွက်က ကြော်ကပ်သုံးလို့ရပါတယ်။ နောက်ပိုင်းနှင့်၊ စာမျက်နှာများကို အကြောင်းကြားခံပြီးသွားပါကလဲ အောက်ပါလိုအပ်ပါတယ်။ "

ရလဒ်အားလုံး၏ ရက်ရွယ်ချက်များ။ သင်၏ website တွင်အကြောင်းကြားပေးသည့်အချက်များကို အကြောင်းထားသည်။

4.အောက်ပါသည်။ ဝန်ထမ်းအတွေ့အကြုံပြုလွှာပိုင်ဆိုင်ရာနေရာတွင်အလွယ်တကူစိတ်ချမ်းစွာအရေးကြီးသင့်ပြုလုပ်ရာနဲ့အတူတကွ

သင့်ရဲ့အဖွဲ့ကိုအလွန်ကြည့်ရှုနိုင်သော အဆင့်မြေပုံတွေဖြစ်ပါသည်။ အလွန်ကြည့်ရှုနိုင်သော အလိုအလျောက်ပေးသော ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ အလုပ်ပိုင်းများကိုလည်း ChatGPT အဖြစ်သုံးပေးသော Chatbot ကို ဖန်တီးနိုင်ပါသည်။

အများကြီးကို သေဘာတူညီသော AI chatbot တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။အောက်ပါ HR ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ပိုင်းကို လွယ်ကူစွာအရောင်းဆိုင်ရာ သောကြောင်းသည်။ဥပမာ မိုဘိုင်း အကြောင်းအရာကို ရှာဖွေရန်သောနေရာများကို ဘာသာရပ်အဖြစ်တည်းဖြင့်မျှဝေဖို့သောအခါ၊ဝန်ဆောင်မှုစနစ်များကို ယခု chatbot မှလွယ်ကူစွာဖော်ပြခဲ့ပါသည်။အခြားသူများသည် HR အခြေအနေများကို သီးသန်ပြန်ဆုံးပြန်လာရန်အတွက် အသေးစိတ်ဖြစ်ကြောင်း ကျေးဇူးပြုပြီး ဒီ chatbot နှင့်ခြေလှမ်းထားကူညီပါသည်။

၅။ သင်၏ဖောက်ပြချက်အားလုံးကို ကျွန်တော်သက်ဆိုင်ရာတော်တစ်ခုအတွင်း အသုံးပြုလိုသူများဖြင့် ပါဝင်မည်။

သင်လက်ရှိ ChatGPT AI chatbot ကိုကန်ဆွဲချက်များအနေနဲ့ သင့်ရဲ့အသုံးပြုသူကိုလိုအပ်ပါတယ်လျှင်အခြေအနေတွေပါဝင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ customer support agent ကို သင့်လိုချထားကြပါမယ်။

သင့်အစိုးရသည့် ဘောင်ချာတစ်ခုကို ChatGPT AI ချပန်နိုင်သည်။ သင့်ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုရှိသည့်အတွက်အသင့်အညီမျှစွာအသိုင်းအခြားအထောက်အပံ့တစ်ခုကို ဝန်ဆောင်ပို့နိုင်သည့်လူဦးရေနံပါတ်ဖြင့်ကြည့်ရှုနိုင်စေဖို့အတွက် အရွယ်အစားပေါင်းစပ်သောပရိုဂရမ်ဝန်ဆောင်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အလိုအလျောက်ဖြစ်စေမည်။ မေတ္တာတစ်ခုအားလုံးလုံးကိုဝန်ဆောင်ချဖို့၊ အကြောင်းကြားသည့်လူမျိုးကိုလည်း အကောင်းဆုံးနိုင်သည်။

သင်၏ရက်ရွေးချယ်ပိုင်းမှာသင့်အချို့ကိုကောင်းလာသည်မှာဒီလိုအပ်သည်ဟုချိန်ပါသည်။ ဒီကြောင့် ဒီအရာကိုရေးသားရန်အခြေအနေလက်မှတ်များကို သင်၏စာသားအသုံးပြုသူအဖြစ်တစ်ဦးလွန်းတက်သူဖြစ်ပြီး ပုံမှန်ကြာမှုကိုစောင့်ကြည့်သည်။ သင့်အတွက်လက်ရှိအသုံးပြုသူဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းသည်များအနေဖြင့် နံနက်ပိတ်ဆိုင်းနံပါတ်အတိုးအတွင်းဖြင့်အထောက်အထားသို့ရှိမှာဖြစ်ပါသည်။

👉အကယ်၍ AI ချပေးရန်လိုအပ်သော ချပ်သည်များကိုလှုပ်ရှာဖွေရန် အသင့်သည်မှာ အောက်ပါ link များကို အရေးကြီးကိုက်ညီပါမည်။

ChatGPT API ကိုသုံးပြီးချိတ်ဆက်သော Chatbot တစ်ခု တည်ဆောက်နေသည်

သင်ယူထားသည့် Custom ChatGPT-trained AI Chatbot Builder အား အကြံပြုခြင်းကို သိရှိနှုန်းများကို သင်ချိန်ပါသလား။ ဒါကြောင့် ChatGPT ကို ဘယ်လိုသင်ရဲ့ Custom Chatbot တစ်ခုတည်းဖန်တီးမလဲ။

သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တွေနဲ့ဆက်သွယ်လိုသောအကြံပြုချက်အပေါ် ကိုက်ညီမှုများတွေကို ပြင်ဆင်နိုင်ရန် အကျိုးကျောင်းသာဖြန့်နိုင်သည့် အသုံးပြုခြင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။

သင့်ရဲ့ AI chatbot တစ်ခုကို ChatGPT ပါဝင်နေပြီဆိုရင်တော့ လက်ရှိပုံစံတွေကို ဖြည့်နိုင်စေ၊ အသုံးပြုသော ကိုယ်တိုင်လိုအပ်ပါသည်...

⚠️သတိပေးချက်: အောက်ပါ သင်တို့အတွက်ရည်ရွယ်ယူရန်အဆင့်များသည် တိုက်ရိုက်ဆာဗာပြင်တာများကိုအသုံးပြုပြီးလည်း ဖြစ်ပါသည်။ အက်ပလီကေး ai chat အရောင်းအဝယ်ကို ဖန်တီးရန် အကြောင်းကြောင့်ရှာဖွေပါရန် အခုလိုအပ်သည့်မဟုတ်မှာကိုအကြံပြုတပ်ပါ!

သင်တို့ရဲ့ Custom-Trained ChatGPT AI Chatbot ကိုရယူရန်: ဆရာဝန်အင်္ဂါရပ်တည်ဆောက်ခြင်းကို တည်ဆောက်လိုက်ပါ။

အရင်ဆုံးအခြားအကြောင်းကို သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာတစ်ခုမှ ကိုယ်တိုင် ChatGPT AI chatbot တစ်ခုရွေးချယ်ဖို့ လုပ်ရမည်။ ဒီလိုအပ်လာတဲ့အဆိုပါခေါ်သည်အားဖြင့်နှင့် လိုအပ်လာပြီးနောက်ပြောင်းလဲရမည်

အဆိုပါ ၁ - Python ကိုတင်ပါ

ကျွန်တော်တို့ စတင်မှုအတွက် သင်၏ကွန်ပျူတာတစ်ခုထက် Python ကို Install လုပ်ပါ။ ရပ်နောက်လက်မှတ်ရန် Official Python Website ကနေ ဒေါင်းလုပ်၍ Download ဆွဲနိုင်ပြီး၊ Setup file ကို Run ပါ။ "Add Python.exe to PATH" ကိုရှာဖွေပါသည်။ ဒီဟာကို ပရိုမိုးရှင်းလင်းအဖြစ် အရှေ့နှစ်သို့ သတ်မှတ်ပါ။

Screenshot-2023-05-04-at-3.34.25-AM.png

အဆိုပါ ၂ - Pip အာတင်ရန်ကြီးပါ

Pythonကအတွက် Pip အမည်ထဲသို့ ပင်မလုပ်တော့ပြီး Python အောက်မှာ သင့်လိုချင်တယ်ဆိုရင် သင့်ရဲ့ Windows computer ပေါ်မှာ Terminal ကို သုံးပါ။ macOS ပေါ်မှာ Command Prompt ကို သုံးဖို့အတွက်ပါ။

အရင်ဆုံးဖွင့်ပါရန်။ - အကြံပြုစာအုပ်များထည့်ပါ။

သေချာစမ်းပြီး သင်၏ကွန်ပျူတာရယူလိုသည့် အဟောင်းကို train လုပ်ရန်အတွက် အနှစ်သက်သည်းအချက်များသာလေးတွေကို ထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည်။ ပထမဆုံးသက်သည်း OpenAI လစာတန်း ရယူလိုက်ပါ။ ဤလစာတန်းကို Large Language Model (LLM) အဖြစ်သုံးခဲ့ခြင်းအားဖြင့် သင်၏ကွန်ပျူတာကို အလုပ်လုပ်နိုင်ပြီးသွားပါမည်။

နောက်တစ်ခုကိုနှိပ်ပါ။ GPT အမျိုးအစားသည် LlamaIndex အမည်ဖြင့်ပူးပေါင်းမှုကို LLM နှင့်ဆက်သွယ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ အရှေ့ပါဝင်သောအချက်များအားဖြင့် သင့်ရဲ့အခြေအနေကိုပို၍ပူးပေါင်းခွင့်များအတွက် PyPDF2 ကိုတင်ပါ။ ထို့ပြင် PyCryptodome ကိုတင်ပါ။

အားလုံးကိုသင့်တွင်တင်ပြခြင်းဖြင့်၊ ဥပမာအောက်တွင်လူသားတစ်ဦးကိုရွေးချယ်စရာများနှင့်အတူအထောက်အထားများအတွက် Gradio လစာစနစ် တည်ဆောက်ပါ။

အဆိုပါ ၄။ ကုဒန်းတစ်ခုရယူပါ။

ကုဒ်တစ်ခုဖြစ်ရမည်ဖြစ်သည့်အတွေ့အကြုံများမှာ ကုဒ်အောက်တို့အားဖြင့် တင်ပြရန် code editor လိုအပ်ပါသည်။ Windows အတွင်းသို့ Notepad++ ကိုသေချာပါသည်။ ပိုပြီးရင်းရှိသော IDE များကိုသာသုံးပါက VS Code ကိုလည်းစားသောအဆင့်များအားသုံးနိုင်ပါသည်။ macOS နှင့် Linux တွင်စားသော Sublime Text ကိုလည်းသုံးနိုင်ပါသည်။

Screenshot-2023-05-04-at-3.42.32-AM.png

သင်၏ Custom ChatGPT AI Chatbot ကို Train လုပ်ရန် OpenAI API Key ကိုရယူပါ

သင်သည် သင့်တွင်လုပ်နေသော ကွန်ပျူတာကို ရင်းအန်းတစ်ခု အသုံးပြု၍ အထောက်အထားအား ဖြင့် ညွှန်းပြင်ဆင်နိုင်ရန်၊ မိမိ၏ပြင်သစ်ဖြစ်သော အကြောင်းကို ရယူလိုပါက OpenAI မှ API key ကို ရယူပါ။ ဤ key သည် OpenAI ရဲ့ model အား သင့်တွင်လက်ခံရပါမည်။ ဤ model ကို သင့်ရဲ့ custom data ကို ပုံမှန် စစ်ဆေးနိုင်သည့်အတွက် သင့်အားဖြင့် inference အောင်မြင်နိုင်ပါမည်။

 1. OpenAI တစ်ခုတည်းဖွင့်ပါစေ။ အကောင့်ကိုဖွင့်နှိပ်ပြီးသားဖြစ်များအတွက်လက်ရှိနေသောအကြောင်းကိုနှိပ်ပါ။
 2. အထပ်မှာဒေတာလိုမျိုးစုပေးပါတယ်။ အောက်ပါရှိတဲ့အခန်းထဲက "View API keys" လို့ကြီးပါ။
 3. "Create new secret key" ကိုကလစ်လေးကိုရွေးပီး API key ကိုကြည့်ရန်နှိပ်ပါ။ ကျေးဇူးတင်တင်ပေးစွမ်းသည့်အောက်တွင်ကိုမှတ်တမ်းပေးထားပါသည်။
 4. အားလုံးကိုကူးယူလိုပါက API key ကိုကျွန်တော်လောက်ချနည်းကွက်ကိုသာဖယ်ရှာထားပါ။ API Key ကိုဖယ်ရှာနိုင်ပါတယ်။ လျှို့ဝှက်နေသောအခွင့်ကိုပျောက်သွားလိုက်ပါတယ် - အပေါ်မှာသုံးလို့ရအောင်။ API ခွင့်ကိုလုံးဝင်ပေးလျှင်တခုခုခုဖြုတ်စင်မျှော်လင်းကိုဖျက်ရန်သာဖို့လိုပါသည်။
Screenshot-2023-05-04-at-3.49.29-AM.png

အခုနှင့်တကွမ်းပြီး ChatGPT ကို သင့်ရဲ့ဒေတာများဖြင့် သင့်တော်တော်များအား စမ်းသပ်ပါ

သင်၏ဆော့ဝဲအတွက်ဖြင့်လုပ်ထားသောကွန်ပျူတာနှင့်OpenAI API Keyအားရရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ထပ်မှတ်ပုံတင်ရန်သင့်အသုံးပြုလိုသည့်အချက်များကို "gpt-3.5-turbo" ဖိုင်သို့မဟုတ် "gpt-4" ကိုသုံးပါမည်။ အောက်ပါလေးကိုပြောင်းလဲပြီး နောက်ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်။

 1. "docs" ဖိုင်တစ်ခုကို ဖန်တီးနေသည်၊ သင်တို့သည်သင်တို့ရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုအတွက် စာအုပ်၊ PDF၊ CSV ၊ သို့မဟုတ် SQL ဖိုင်များကို ထည့်သွင်းပေးပါ။ လက်ရှိစာရင်းသို့ (< 100MB) အကြောင်းကို စင်တင်ပေးပါ။
 2. ကုဒ်အသစ်ဖွင့်ပြီး (ဥပမာ။ Notepad++), ကုဒ်ကို ရေးသားပြီး "app.py" အမည်ဖြင့် "docs" ဖိုင်တစ်ခုဖြင့် သိမ်းဆည်းရန်လိုအပ်ပါတယ်။ ကုဒ်အတွက် OpenAI မှလက်ရှိရယူထားသော API key ကိုသုံးပါ။ ပြောင်းလဲခဲ့သောစာရင်းများကိုပြင်ဆင်မှုကိုဖော်ပြထားသည်။ "
 3. "စာလုံးကို OpenAI မှ ထုတ်ရန် API ကိုသုံးပါနိုင်ပါတယ်။
 4. စာရင်းအင်တာနက်တစ်ခုကို Terminal တွင်တင်ပြထားသည်၊ စာရင်းများကိုရွေးချယ်၍ "index.json" ဖိုင်အားဖန်တီးပြီးပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
 5. ဆက်လက်ကိုဖွင့်ပြီးသောအခါတောင်းဖြည့်ပါ၊ သင့်ရဲ့စကားလုံး ChatGPT AI chatbot အကြောင်းအရာကို ဝယ်ယူရန် လိုအပ်ပါသည်။

ဒီအဆိုပါကောင်း! သင့်တော်တွင်အချိန်များအားပေးပြီး Chatbot ကိုမေးခွန်ပေးပို့ပါ။ သင့်တော်တွင်တက်ရောက်ချက်များအားမထည့်ပါနဲ့အကြံပြုရန်ဆိုပါက စာပေးသွင်းအားလုံးကို မျှဝေခြင်းတို့တွင်လည်း ဆက်စပ်နိုင်ပါတယ်။

Screenshot-2023-05-04-at-3.55.36-AM.png

အစ္စရာများအတွက်ဖြန်တွေ့ပြီး!

ဒါကေတာ့ သင့်ရဲ့အကြောင်းကို အပေါင်းကိုများများကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်လို့။

အလုပ်လုပ်ရေးသူများသည်အပိုင်းဒိုမိုးကို ChatGPT ကိုကြည့်ပါမယ်။ ထိုကြောင့် စောင့်ပစ်နေသော AI ချပိုင်းအရွယ်အစား အရိုးအသားတွေကို မသိမ်းသော။

နှစ်လုံးအတွင်း ကုဒ်တွေများအားလုံးထဲကို မတူညီသောဖြစ်သောလူများအတွက်လည်း ဤရန်ကုဒ်ကို လက်ခံပေးပါသည်။

အခုလက္​ရွိပံုစံတစ္​ခုက သင္​​ရဲ႕လုပ္ငန္းမ်ားကို ပိတ္ပင္ခြင့္မရွိသြားေသာအေၾကာင္​းကိုေျပာင္းနိုင္​ပါသည္​။ ထိုအဆင္​သတ္​မွတ္​ခ်က္ကို က်န္​ေတာ္​တိုင္​းရိုက္​​ ကြ်န္​ေတာ္​တစ္​ကြန္ျပဳလုပ္ေသာ Custom AI ChatGPT Chatbot တစ္​ခုမ်ားကိုထုတ္​လုပ္ေပးပါ။ ထိုသည္​လုပ္ငန္းရွိပါက ကုန္​ပစၥည္​​ေပးမထားပါက မည္​သည့္အေျခခံမူမ်ားကိုသိရွိလိုျပီး အရည္​ေပးပံုထံသို႔မဟုတ္​တိုင္​ေဒါင္​းပါသည္။

သင့်ရဲ့ဆက်လက်ကို ကျော်ကြားပါ ၊ နောက်ဆုံးရှိပြီး...

Botsonic: ကန်တစ်ဝေး ChatGPT AI စက်ပေါင်းပုံစံရေးသူအားဖြင့် စက်ပိုင်းများကို လှုပ်ရှားသော စက်ဝိုင်းပြင်ဆင်ခြင်း

ရြောင်းနှင်းများအောက်တွင် လူသားအားစုံစမ်းနိုင်သော Botsonic သည် ဝေလုံးကို လေ့ကျင့်ဖြစ်သည် မိတ်ဆွေတိုင်းဇော်ဂျီ အလုပ်တွေ တွေ့ရတာဖြစ်သည်။

သင့်ရဲ့ website အတွက် အခြေခံလူမျိုး၏ စကားလုံးကို coding နှင့်မတူတမ်းတမ်း ဖန်တီးနိုင်ပါသည်။ ပိုမိုလူထုအနေနဲ့ GPT-4 နှင့် natural language processing အားသုံးစွဲနိုင်ပြီး custom AI chatbot များကို အဆင့်မြင်ခဲ့ပါသည်။ ဝန်ဆောင်မှုအားလုံးကို ဆာဗာပုံစံအတိုင်းပြင်ဆင်ခြင်း အကြံပြုခြင်းမခံရစေရန် ChatGPT-like chatbot ကိုလည်း မြင်ခဲ့ပါသည်။

အျခားသူများသည္ အခ်ိန္ထြက္မ်ားနည္းလိုအပ္ပါသည္။ အျခားသူများသည္ အ Embeddable Code နဲ႔ AI Chatbot တစ္ခုကိုလည္း ဝင္ရန္ရွိပါသည္။

ဗော့စျေးနှိပ်ပြီး Botsonic ကို ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘော်များကိုပင်မပေးစွမ်းဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ယခုအချိန်တွင်ရှိသောရလဒ်များနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်မှုအသစ်များကို အလွယ်တကူ ဝန်ဆောင်မှုအသစ်နှင့်အလွောင်း user အနေအထားများကို တစ်ဆင့်သွားရောင်းချပေးပါ။

သင်၏သင်္ချာတွင် ChatGPT ကို သင့်ရဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုတည်း ဘောင်ချာလွတ်စွာတန်းမပြုပါ။

ဘိုးဆိုနိုင်ခြင်းသည် သင်တို့၏အချက်အလက်များကို အသုံးပြုပြီး သင့်ရဲ့ကျေးလက်မှုများကို အလွယ်ကူပြောင်းလဲသောလူနာဖြင့် သေချာစွာ သင့်လျှောက်ဖက်ရေးပေးပါသည်။

သင့်ရဲ့ရုံးနှင့်ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းကို Botsonic ထံသို့ သင့်အခြေအနေအားဖြင့်တစ်ချိန်ပိုမိုလိုပါက လိုအပ်သည့်နေရာတစ်ချိန်ပါဝင်သည်။

စာရြက္စာတမ္းမ်ား

သင့်ရဲ့ကော်လံုးလုပ်ငန်းအချက်များနဲ့ဆိုင်တွေအတွက်ထုတ်ပုံကို PDF, PPT, PPTX, DOC နှင့် DOCX ပုံစံတစ်ခုဖြင့် သင့်ရဲ့ကလစ်အချက်များနဲ့ခွဲထုတ်ပါ။ ထုတ်ပုံအရေအတွက်ကြောင့် အခြားသောအရာတွေနဲ့ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်အော်မြင်သားများ၏သင်တန်းပီမံခန်းများကိုပေးပါ။

URLs

သင့်ရဲ့နှစ်ကြိမ်မှာလိုအပ်သည့် ဘာသာရေးဆိုင်ရာကိုဒေတာများကို သင့်ရဲ့ website လစဉ်ဦးကနေ copy-paste လုပ်နိုင်ပါ။ Botsonic ကြီးသတ္တိမှာ Root Domain၊ Subdomain၊ သို့မဟုတ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုလည်း ငြင်းပေးပါမည်။(URL)

သင်၏နှင့်အက်ပ်များဖြင့်ချပြုပါသည့် ChatGPT ကိုစိတ်ကြိုက်ပစ်သည့်အခါရလဒ်များဖန်တီးပါ

Botsonic ကနေ သင့်ရဲ့ AI chatbot အားလုပ်တည်ဆောက်ပုံအကြောင်းအရာနဲ့ သင့်ရဲ့နေရာမှာတစ်ခုရွေးချယ်ပါ။

သင်၏ ChatGPT chatbot ကို အောက်ပါအတိုင်း အသုံးပြုမှုများကို လက်ကိုင်ဖြင့် ရွေးချယ်ပါ။ Botsonic က အောက်ပါ အောက်ခြားထွက်ခွာထားသော အောက်ပါ စီမံခန့်ခွဲများကို ပေးပါမည်။

 1. သင့်ရဲ့ AI chatbot ကို အမည်များသားပေးပါ - ချစ်သောဖွဲ့စည်းတိုင်းတွင် "ကုမ္ပဏီအမည်" အကွဲရှိသောစာတိုက်လက်ကိုအပြင်သို့ ပေးပါ။
 2. သင့်ရဲ့ကွန်ယူနေသောအမှတ်တံဆိပ်များကို ရွေးချယ်ပါ - သင့်ရဲ့ကျွန်တော်တို့အားဖြင့် Chatbot အရေအတွက်ကိုမူတည်ပြီး သင့်ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းကိုရောက်ရှိရန် ကျော်လွှာကို ရွေးချယ်ပါ။ သင့်ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းအမည်အားလုံးနှင့်ပတ်သက်၍ အရေအတွက်ရှာဖွေလိုသူများကို ထည့်သွင်းပါက ကွယ်လွှာများတွင် ဖော်ပြခြင်းအား ပြောင်းနိုင်ပါသည်။
 3. လေ့လာပြီး အကောင်းဆုံးနဲ့ လိုသော ထုံးစံကို ရှာဖွေပါ။ - သင်၏ chatbot အတွက် သဘောတူသော tagline အားရှင်းပြင်ဆင်ပါ။ အရေးကြီးလေးကိုအသွားပြောပြီး အလွယ်တကူ ကြော်ငြာပြောနိုင်ပါသလား (ဥပမာ - ဆက်လုပ်မှုအတွက် အပြင်အလဲရှာရန် ဒီဆိုင်ရာသို့သွားပါ?)
 4. ကိုယ်ပိုင်အားလုံးသို့ ကြိုဆိုပါ - သင့်ရဲ့ website ကိုကလေးတွေကို မိမိရဲ့ဝန်ဆောင်မှုပြုလုပ်ရာတွင် ကြိုဆိုချက်ကို တည်ဆောက်ပါ။
 5. သင့်ရဲ့ဘရော့ဂိုး လိုဂိုးကိုထည့်သွင်းပါ၊ ကျွနုပ်တို့၏ chatbot ပုံရိပ်ကိုပြသပေးရန် - ChatGPTကိုသင့်ရဲ့ဘရော့ဂိုးကိုထည့်သွင်းနှင့်ယခု widgetတွင်ပြပါ။
 6. သင်၏စိတ်ကြိုက်စက်များထဲမှ - သင်၏ဝဘ်ဆိုက်နှစ်အရေအတွက်တစ်ခုကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ သင်၏ဝဘ်ဆိုက်နှစ်အရေအတွက်အများဆုံးရွေးချယ်ရန်လိုအပ်သည်။
 7. ဆက်သွယ်ရန်အကူအညီတောင်းနှင့်ဆက်သွယ်ရန်နံပါတ်အလိုက်ထည့်ပါ - သင့်ရဲ့ရှာဖွေရေးအတွက်သင့်ရဲ့ရှာဖွေလိုသူများသို့သွားရာလုပ်ငန်းစဉ်အီးမေးပွဲနှင့်ဆက်သွယ်ရန်အီးမေးလ်ကိုတောင်းဆိုချက်ဖြည့်ပါ။
 8. မေးခွန်းများအားလုံးအတွက် အကြံပြုချက်ပေးပါ။ သင့်ရဲ့ website ကိုတည်ဆောက်ပါရန်မေးခွန်းတစ်ခုလုံးကိုသာတင်ပေးပါ။ ထို့နောက်၌အောက်ပါအထောက်အပြတ်များကိုအဲ့နောက်ဆိုကြည့်ရန်များပါရန်အောက်ပါပြောပါရန်။

အင်္ဂလိပ်လုပ်ဆောင်ရန်အချိန်များဖြင့် အခြေခံနေရာတည်ဆောက်ခြင်း ဖြင့် လက်တွေ့ကို သုံးစွဲသင့်ပါ

ဗေဒင်းဆိုလိုပါက Botsonic ကိုသင်၏အကြောင်းကို အင်္ဂလိပ်လုပ်ပါနိုင်ပါသည်။ သင်၏ကျွန် ChatGPT AI chatbot ကိုသတင်းအချက်အလက်ကိုဖော်ပြခဲ့သည့်အခါ Botsonic ကို အလွယ်တကူ ဖန်တီးမှုတစ်ချိုးပေးပါမည်။

 1. အများကြီးရရှိနိုင်သည့် ကုဒ် - အခမဲ့ အမြဲတမ်းတင်သည်။
 2. API ကုဒ်ကို သုံးစွဲနိုင်သည် -သင့်ရဲ့စာမျက်နှာ၏အဆင့်သတ်မှတ်အသုံးပြုရန် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည့် အထိမ်းအမှတ်ပါရှိသည်။

Botsonic ရဲ့ Custom AI chatbot ကို တည်ဆောက်ပါစေ။ ဘောလုံးနှင့် တွဲဖက်ဖို့ကို ထည့်ကြည့်ပါ။

ဘိုးတွန်းဆိုင်ရာ Botsonic ကိုသင့်ရဲ့လုပ်ဆောင်မှုကို အလွယ်တကူ သင့်အတွက် ရင်းနှီးမှုရရှိနိုင်ပြီး မိုဘိုင်းတွင် စတင်ပါရန်အတွက် လုပ်ငန်းကို ရွေးချယ်နိုင်ပါပြီ။ ဒီနေရာမှာ Botsonic ဟာ မတှေ့ရှိခဲ့ဖူးသော No-Code AI ချတော့ကိုယူပြီး အဆင့်မြင်ခဲ့ရပါမည်။ အပလီက စတင်သွားလေ့လာမှုကို လုပ်ငန်းကို အတွက်ဖန်တီးမှသာ ဖြစ်သွားပါမည်။

အပေါ်တွင် Writesonic သို့သွားပါ

Botsonic သည် Writesonic အရေအတွက်အဖွဲ့မှ အားလုံးကို သင်၏ Writesonic ဒိုင်မှာ ရရှိနိုင်သည်။ ထင်မြင်သောအကောင့်မရှိပါက, အခမဲ့ဆက်သွယ်ရန် အကောင့်တစ်ခုချင်းစီ ဖန်တီးပါ။

သင့်ကို Writesonic dashboard မှာရှိပြီးပြီး၊ Botsonic သို့သွားပါ။ သင့်ရဲ့ အောက်ကိုလည်း search bar ကိုသုံးပြီးရှာပါလိမ့်မယ်။

အဆိုပါ ၂ - သင်၏အကြေညာချက်ကိုတင်ပါ

ယခုအောက်တွင် "အခြေအနေတစ်ခုများနှင့် လင့်ခ်ကိများ" ကို "အလိုအလျောက် တစ်ဖွဲ့တည်းတည်းတစ်ခု၊ Botsonic ကနေ ဖတ်နိုင်ခြင်းကို ဖတ်ရှုလေ့လာပြီးပါပြီ။

အသင့်ကိုကြေညာပြုလုပ်ပြီးစိတ်ကြိုက်ရန် - အခြားပုံစံများ

သင်၏ကွန်ရက် AI ချပါတီကိုလူများဒေတာဘေးလားဆိုတာကိုသင့်ရဲ့ ကုန်ပစ္စည်း၊ အမည်၊ အရောင်း၊ ချတ်တမ်းပြုစာမျက်နှာ ဓါတ်ပုံကိုပါဝင်နှိပ်ပြီး Update ကိုနှိပ်ပါ။

အဆိုပါ ၄ခုအပိုင်း - သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုပြင်ဆင်ရန်တင်ပြရန်

Botsonic သည် သင့်ရဲ့ ဝင်ရောက်ချမ်းစွာ embeddable code သို့မဟုတ် API key ကို ဖန်တီးဆုံးပြီး သင့်ရဲ့ website အတွင်းရေးပါ။ သင့်ရဲ့ embeddable script သို့မဟုတ် API key ကို အနည်းဆုံးဖြည့်စွက်ရန်အတွက် Botsonic အကူအညီနှင့်ပတ်သက်သည်များကို ဖတ်ပါ။

ဒီလေးကို မဟုတ်ပဲ ရိုက်တာလား?!

သင့်ရဲ့ဝဘ်ဆိုဒ်တွေမှ သင့်ရဲ့ဝဘ်ဆိုဒ်ကို ChatGPT ကိုသုံးပြီးပြောတာရေးသားလိုသူအဖြစ် သင့်ရဲ့ website တွင် chatbot တင်ပြလိုက်ပါ။

တရားဝင်တဲ့နေရာကိုပျော်လင့်ပေးပါ။ ပိုမိုလုပ်ငန်းတစ်ခုကို ပိုမိုကုဒ်များပြောချက်မှုကို အလွယ်တစ်ခုဖြင့်သွားနိုင်ပါတယ်။

အမျိုးအစားတစ်ခုများ

အင်တာနက်အားလုံးအတွက် အိုင်ပီလို့ AI ChatGPT Chatbot အဆင့်အတန်းကိုအောက်ပါအတိုင်း အခမဲ့ အသုံးပြုနိုင်ပါသလဲ။

ဆိုတာကလည်း အခုတော့ ဆော့ဖ်နေတဲ့ AI ချပ်ပြောတဲ့ အရာတွေရှိပြီးတော့သူတို့မှာ နှစ်ချက်များကို ရရှိနိုင်တဲ့အလုပ်တစ်ခုပါ။ သူတို့ထဲမှာ ChatGPT ရဲ့ power ကို သုံးပြီး နှစ်ကိုင်တာ generate လုပ်ရတဲ့ feature တွေရဲ့ လားကျော်သူများအတွက် အခန်းနှုန်းပိုင်းတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Botsonic ဆိုတဲ့ဒီနေရာမှာတော့ အခုတော့မှာ အဆင်ပြေသွားရင် Writesonic ပေါ်တွင်စမ်းသပ်နိုင်ပါတယ်။

သင်ကြိုဆိုပါသည်။ ၂၀၂၃ထွက်လောက်တွင် ဖြန့်ဝေချင်သော အင်တာနက်များကို စစ်ဆေးနိုင်သည်။ နံပါတ် ၉ အထက်များကို လက်ရှိလျော့သော AI ကိုယ်တိုင်တည်ဆောက်ထားသောချိန်ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။

သင်တို့ ChatGPT ထည့်သွင်းနေသောအချက်များကို ပြန်လည်ရှာနိုင်သလား။

ဟုတ်ကဲ့။ လူကြီးမင်းသည် OpenAI ကိုသုံးပြီး ChatGPT သင်တန်းစာတစ်ခုကိုသင့်သူငယ်ချင်းအတွက်ပိုမိုနီးရောင်းပြီးသားနဲ့သာလားချင်း့ပါ။ ဒီနေရာထဲမှာကြည့်တဲ့ Writesonic သို့လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ အဆင့်မြှင့်လို့အချိန်ထားသည့် no-code ChatGPT-trained AI chatbot ကိုအခုပဲဖန်တီးပေးလိုက်ပါတယ်။

ChatGPT ကိုဆက်သွယ်ရင် chatbot အသုံးပြု၍သင်ယခု?

သင့်ဝန်ဆောင်မှုတွေမှာပုံတွေအသုံးပြုရန် Botsonic ကိုသုံးနိုင်ပါသည်။ Botsonic သည် အင်္ဂလိပ်လုပ်ဆောင်ပုံ များအတွက်မဟုတ် ဘောက်ဆောင်တွေများအတိုင်း ChatGPT ကိုသင်တို့သောအခြေအနေနှင့်အတူအကြောင်းပြုသွားရပါမည်။

ချပါက ChatGPT အတွက် အချိန်အတွင်းသို့ ဒေတာ တင်ပြပါလိမ့်မယ်။

ChatGPT သို့ သင့်အချက်အလက်သို့ သင့်တစ်ခုတည်းတော့ OpenAI မှ API ကိုရရှိနိုင်ပါသည်။ သင့်ပြုလုပ်ရာ ChatGPT ကို သင့်သွားနိုင်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ ကွဲပြားချက်တွေကို လက်မခံတစ်ခုတည်းဖြင့်လေ့လာနိုင်ပါသည်။ သို့မဟုတ် ကုန်ပစ္စည်း ပေါင်းစပ်တာတွေကို မသိရှိနိုင်ပါက ဒီနေရာမှာ Botsonic ကို စမ်းသပ်ပါ။

ဆက်သွယ်လိုသောပုံစာများ

ပို၍ကြည့်ရန် >>